Dunamare Onderwijsgroep jaarverslag 2021

Balans

(na voorstel resultaatbestemming)


-

Balans per 31 december 2021

Activa in euro's 31-12-2021 31-12-2020
Vaste activa
Immateriële vaste activa 1.1 181.480 173.714
Materiële vaste activa 1.2 39.477.792 38.088.613
39.659.272 38.262.326
Vlottende activa
Vorderingen 1.5 3.338.179 3.571.711
Liquide middelen 1.7 47.209.061 37.483.183
50.547.240 41.054.894
90.206.512 79.317.220
Passiva in euro's 31-12-2021 31-12-2020
Eigen Vermogen 2.1 40.261.830 32.771.593
Voorzieningen 2.2 29.451.755 26.192.518
Kortlopende schulden 2.4 20.492.927 20.353.108
90.206.512 79.317.220