Dunamare Onderwijsgroep jaarverslag 2021

Bestuurlijke reflectie

Een dubbele portie veerkracht

In januari 2021 zijn we samen gestart als het nieuwe College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep. En we kunnen allebei van harte zeggen dat dat zéér goed bevalt. We hebben afgelopen jaar alle scholen zo vaak mogelijk bezocht om ze goed te leren kennen. Dat leverde veel mooie, inhoudelijke gesprekken op. Er werken fijne mensen binnen Dunamare, die zich bovendien kenmerken door een grote portie veerkracht. Daar krijgen wij op onze beurt heel veel energie van.

Inmiddels hebben we een goed beeld van wat er overal speelt op de scholen, van huisvesting tot ICT-kwesties, van leerlingenaantallen tot het welbevinden van leerlingen en medewerkers en vacatures voor docenten. Ook naar alle betrokken gemeenten toe hebben we onze weg gevonden en ons hard gemaakt voor goed onderwijsbeleid. Gemeenten zijn een belangrijke externe partner voor ons, dat blijkt ook uit hun bijdrage aan de ondersteunende programma’s en trainingen voor het sociaal en emotioneel welbevinden van de jeugd. Want dat daar veel aandacht naartoe moet de komende jaren, heeft de coronacrisis wel duidelijk gemaakt.

Soepel schakelen

Natuurlijk was het jammer dat we nog steeds niet verlost waren van corona afgelopen jaar. Zo hoopten we in september eindelijk weer met een normaal schooljaar te kunnen starten, maar moesten docenten soms toch weer online lesgeven. En leerlingen zaten – ook door de strenge quarantaineregels – vaak met grote aantallen weer thuis. Toch wisten al onze scholen opnieuw soepel te schakelen tussen online en offline lesgeven. Ze hebben bovendien razendsnel goede plannen in elkaar gezet voor de besteding van de extra gelden van het Nationaal Programma Onderwijs – vóór de zomer van 2021 had elke school haar plan al klaar. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat we aan het eind van het jaar hebben gehouden, spreekt wat dat betreft boekdelen: mensen gaven aan echt trots te zijn op hun school en hun collega’s. Er wordt bovendien een grote saamhorigheid op de scholen gevoeld, iets wat de veerkracht van mensen zeker versterkt.

Henk en April

Extra positieve ontwikkelingen

Maar de scholen hebben veel meer gedaan dan dat en de ontwikkeling van het onderwijs ging overal dóór. Zo heeft het Coornhert Lyceum koers gezet naar daltononderwijs, heeft het Haarlemmermeer Lyceum locatie Baron de Coubertin het tweetalig onderwijs verder uitgebouwd, werkte het Hoofdvaart College samen met praktijkschool De Linie aan de plannen voor nieuwbouw, zijn in Velsen de voorbereidingen gestart voor de nieuwe Agora-school en zijn op een aantal vmbo scholen pilots gedraaid met de nieuwe leerweg. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Werkelijk iedere school in onze onderwijsgroep heeft – naast de dagelijkse hectiek van corona – afgelopen jaar nog een andere, positieve ontwikkeling doorgemaakt. Dat is echt meer dan knap. Wat ons betreft staat dat voor een dubbele portie veerkracht.

Drie leidende principes

Leerlingen moeten goed in hun vel zitten, willen ze aan leren kunnen toekomen. Ook daarin hebben scholen een belangrijke rol. Want school is zo veel meer dan een plek om genoeg kennis op te doen zodat je uiteindelijk je diploma kunt halen en officieel gekwalificeerd bent. Een goede school is een plek waar leerlingen ook werken aan hun socialisatie en persoonsvorming; waar ze zichzelf en de ander ontdekken en leren hoe ze met verschillende mensen omgaan; waar ze hun moreel kompas ontwikkelen en verantwoordelijkheid leren nemen, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming: het zijn de drie leidende principes voor het onderwijs op de Dunamare-scholen de komende jaren. Daarover gaan we in dialoog met de scholen en het bepaalt de nieuwe richting die we opgaan. Meer hierover lees je in het hoofdstuk Onze richting in dit jaarverslag.

Richting, ruimte en rekenschap

De dialoog met alle scholen vinden we ontzettend belangrijk, daar ruimen we dan ook veel tijd voor in. We zien het bestuur en het Bestuurs- en Servicebureau van Dunamare als sparringpartners voor de scholen om samen tot het beste onderwijs te komen. We werken daarbij volgens het principe van de drie R’en: richting, ruimte en rekenschap. Samen ontwikkelen we de richting van het onderwijs, waarbij de scholen alle ruimte krijgen om dit naar eigen inzicht en omstandigheden in te vullen. Want de ene school verdeelt de aandacht tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming anders dan de andere school. Maar uiteindelijk leggen ze rekenschap af over hun resultaten, open en transparant. Want het einddoel is dat er overal en altijd goed onderwijs wordt gegeven, en dat iedere leerling in onze regio’s een perfect passende plek weet te vinden op een van onze scholen. Dát is waar wij ons de komende vijf jaar met hart en ziel voor zullen inzetten.

April van Loenen en Henk Post

College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep