Dunamare Onderwijsgroep jaarverslag 2021

Dit is Dunamare Onderwijsgroep

Binnen Dunamare Onderwijsgroep bundelen 22 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer, IJmond, Uithoorn en Harlingen de krachten. Samen beslaan wij het hele spectrum van praktijkonderwijs tot gymnasium en van speciaal onderwijs tot maritieme opleidingen. 1.840 medewerkers zetten zich bevlogen in om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan 12.921 leerlingen.

22
12.921
7

Structuur van de organisatie

De meerwaarde van Dunamare Onderwijsgroep:


 • Ondersteuning en ontzorgen van de individuele scholen
 • Richting geven met strategische kaders
 • Financieel voordeel door schaalgrootte (daardoor meer financiële ruimte voor investeringen in onderwijs, ICT en huisvesting)
 • Lage overhead door gezamenlijke ondersteuning vanuit het Bestuurs- en Servicebureau
 • Stimulerende werkomgeving met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Verrijking en inspiratie via de Dunamare Academie
 • Voortdurende uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de scholen
 • Veel verschillende loopbaanmogelijkheden binnen de onderwijsgroep.


Juridische structuur

Dunamare Onderwijsgroep is een Stichting Samenwerkingsbestuur met een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). Zowel openbare als (algemeen) bijzondere scholen zijn onderdeel van de onderwijsgroep. Elke school heeft een eigen unieke positie, met een eigen onderwijsaanbod, schoolleiding en medezeggenschapsraad. Bij de Overige gegevens staat een overzicht van alle scholen.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het (strategisch) beleid van het CvB en de algemene gang van zaken van de stichting. De RvT is bovendien werkgever van het CvB en keurt de reglementen, beleidsplannen enbegrotingen goed. De RvT volgt de Code Goed Onderwijsbestuur VO waar het bestuur en het intern toezicht gescheiden zijn. Zie ook het verslag van de RvT over 2021.

College van Bestuur


Het College van Bestuur (CvB) is het bevoegd gezag van de scholen en is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting. Het CvB ontwikkelt de richting voor de onderwijsgroep, met als belangrijkste doel het optimaliseren van de brede talentontwikkeling van elke leerling én elke medewerker.

Het bestuur bestaat uit 2 leden, die samen een collegiaal bestuur vormen. In 2021 zijn dat Henk Post (voorzitter, gestart in september 2020) en April van Loenen (gestart in januari 2021). Voormalig voorzitter Albert Strijker is tot maart 2021 aangebleven als adviseur van het CvB.

April houdt zich met de interne organisatie bezig en is eerste aanspreekpunt voor de scholen in de regio’s Haarlemmermeer en Velsen. Henk richt zich op de externe relaties en is eerste aanspreekpunt voor de scholen in Haarlem en de maritieme scholen.

April en Henk


Directieraad

Dunamare Onderwijsgroep heeft een Directieraad die bestaat uit de rectoren en directeuren van onze 22 scholen, het CvB en de 5 afdelingshoofden/adviseur van het Bestuurs- en Servicebureau (BSB). De Directieraad vormt het belangrijkste adviesorgaan van het CvB en adviseert het CvB bij impactvolle besluiten. De Directieraad komt gemiddeld 6 keer per jaar samen om kennis en ervaring met elkaar te delen en van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen.


Kwaliteitsgroepen

De Directieraad heeft 3 kwaliteitsgroepen ingesteld:

 • Kwaliteitsgroep Onderwijs
 • Kwaliteitsgroep Goed bestuur
 • Kwaliteitsgroep Goed werkgeverschap

Deze groepen bereiden Dunamare-brede besluitvorming door het CvB voor en adviseren het CvB over onderwerpen die onder de betreffende kwaliteitsgroep valt. Leden van de Directieraad, de hoofden van het BSB en een van de leden van het CvB nemen deel in de kwaliteitsgroepen.

 

Platforms per schoolsoort

Schoolleiders en het CvB komen een aantal keer per jaar bijeen in platforms per schoolsoort. Dunamare Onderwijsgroep kent platforms voor praktijkonderwijs (pro), vmbo en avo. Binnen deze platforms bespreken de leden van de schoolleiding thema’s specifiek van toepassing op een bepaalde schoolsoort.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Naast medezeggenschap op alle scholen heeft Dunamare Onderwijsgroep een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen die actief betrokken zijn bij (het ontwikkelen van) het bovenschoolse beleid van de onderwijsgroep. De leden houden zich bezig met kwesties die voor alle – of een groot deel van onze – scholen van belang zijn. Zie het verslag van de GMR over 2021.

 

Bestuurs- en Servicebureau

Het Bestuurs- en Servicebureau (BSB) ondersteunt zowel het bestuur als de individuele scholen op maat:

 • Het Bestuursbureau ondersteunt het CvB, de Directieraad en de kwaliteitsgroepen bij de vormgeving en uitvoering van de strategische agenda. Daarnaast adviseren en ondersteunen zij de individuele scholen op de gebieden van onderwijskwaliteit, HR, communicatie, financiën, control, ICT, huisvesting en inkoop.
 • Het Servicebureau regelt veel praktische zaken voor de scholen en zorgt bijvoorbeeld voor de personeels- en salarisadministratie, financiën, huisvesting en de gezamenlijke inkoop. Zo krijgen scholen de ruimte om zich volledig te richten op het allerbelangrijkste: goed onderwijs voor iedere leerling.