Dunamare Onderwijsgroep jaarverslag 2021

Verantwoording van het beleid

Governance

De governancestructuur bij Dunamare Onderwijsgroep is helder beschreven. Het College van Bestuur (CvB) legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Ook heeft het CvB overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Code Goed Onderwijsbestuur wordt volledig in acht genomen, zowel door de RvT als door het CvB.

Code Goed Onderwijsbestuur VO

De Code Goed Onderwijsbestuur VO, waarmee de VO-raad een goede bestuurscultuur wil garanderen, vormt mede de basis voor ons handelen. De 4 voornaamste principes van de code kunnen we zo samenvatten:

 • Transparant zijn.
 • De dialoog met externe belanghebbenden verankeren en toelichten.
 • Het bestuurlijk functioneren jaarlijks evalueren en de conclusies en afspraken daaruit openbaar maken.
 • Nevenfuncties openbaar maken.

Voor Dunamare Onderwijsgroep vormen openheid en overleg de basis voor wederzijds vertrouwen. Ons handelen voldoet daarom aan de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Er zijn in 2021 geen afwijkingen van de Code Goed Onderwijsbestuur VO geconstateerd.

Verslag Raad van Toezicht

Ondanks de beperkingen van opnieuw een complex coronajaar, heeft Dunamare Onderwijsgroep in 2021 mooie resultaten behaald.

Tegelijkertijd hebben we afscheid genomen van oud-bestuurder Albert Strijker die als voorzitter van het College van Bestuur veel voor Dunamare Onderwijsgroep heeft betekent. De Raad van Toezicht dankt de heer Strijker voor zijn inzet. Het nieuwe CvB heeft zich snel en goed ingewerkt.

Nieuw koersplan

Het CvB werkt aan een nieuwe koers, visie en sturingsfilosofie voor de organisatie, waarbij zo veel mogelijk inspraak wordt gevraagd van medewerkers, leerlingen en ouders. De RvT is in een aantal sessies hierover bijgepraat. In juni 2022 zal het nieuwe koersplan gereed zijn.

Inspectierapport

Het rapport van het bestuurlijk inspectiebezoek is uitvoerig besproken met de RvT. We zijn tevreden over de uitkomsten van dit rapport. Bijzonder mooi is de beoordeling Goed voor extra ondersteuning die het Spaarne College in haar eerste jaar heeft behaald. Er zijn complimenten voor het sterke HR-beleid en personeelsbeleid, belangrijk in deze tijden van personeelskrapte. De Dunamare Academie krijgt lof voor het grote aanbod aan cursussen, ook op het gebied van persoonlijk welbevinden. De waarde hiervan horen we terug van de schooldirecteuren. De Inspectie van het Onderwijs constateerde dat de samenwerking met de RvT en de GMR goed is en dat Dunamare Onderwijsgroep financieel gezond is.

Voor een aantal bevindingen in het inspectierapport zijn vervolgacties nodig om de administratieve processen van toetsing en examinering beter te maken Alle bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs staan standaard op de agenda van de Commissie Kwaliteit om de voortgang goed te monitoren.

Onderwijs in tijden van corona

Allereerst complimenten aan het CvB en de scholen voor de manier waarop de scholen steeds hebben kunnen meebewegen tussen lockdowns en deels of volledig open zijn. In elke vergadering van de RvT afgelopen jaar hebben we de coronamaatregelen en de gevolgen hiervan voor de scholen besproken, met daarbij extra aandacht voor de vitaliteit van medewerkers, leerlingen en ook van de voorzieningen. Het CvB heeft ons steeds geïnformeerd over de extra investeringen in het onderwijs en de problemen waar de scholen tegenaan lopen, zoals de dalende motivatie van leerlingen en de achterstanden door scholensluitingen. De impact van corona op medewerkers is ook een belangrijk aandachtspunt, met name de werkdruk en de veerkracht van medewerkers. Begin 2021 heeft Dunamare een kort onderzoek onder medewerkers gehouden om hun welzijn in tijden van corona te peilen. Er is veel extra aandacht geweest voor medewerkers, onder andere door middel van e-mails en attenties. Aan het eind van het jaar is een Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Voor de leerlingen is er, naast aandacht voor cognitieve leervertragingen, ook op het sociaal-emotionele vlak aandacht nodig. Dit staat op de agenda van de Commissie Kwaliteit van de RvT en zullen we ook in 2022 monitoren.

NPO-gelden

Het CvB geeft in het hoofdstuk over NPO meer informatie hierover. Het CvB houdt de RvT hier goed van op de hoogte. De RvT zal samen met het CvB de besteding en het duurzaam inzetten van de middelen en de resultaten monitoren.

Investering in gebouwen

Goede ventilatie in de schoolgebouwen is extra belangrijk geworden door de coronapandemie. Het CvB heeft aan ons uitgelegd hoe er wordt geïnvesteerd in natuurlijke of mechanische ventilatie, afhankelijk van het gebouw waarin een school gevestigd is. Ook heeft het bestuur verteld over het intensief overleg met de verschillende gemeenten over de ventilatiekosten. Op dit moment investeren de gemeenten, naast het IHP, niet extra in ventilatie.

De RvT is verder akkoord gegaan met een aantal investeringen in betere en meer duurzame schoolgebouwen met een gezonder binnenklimaat. Te weten: het Montessori College Aerdenhout, het Coornhert Lyceum en de Maritieme Academie Harlingen. Laatstgenoemde school hebben we als RvT bezocht, waarbij we intensief hebben gesproken over het nut en de noodzaak van maritiem onderwijs en in het bijzonder ook de huisvesting van de leerlingen. Verder zijn we akkoord gegaan met een toekomstige investering in gezamenlijke nieuwbouw voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie, omdat de huisvesting slecht was en er met nieuwbouw meer vmbo-leerlingen bereikt kunnen worden.

Financiën

De accountant heeft de RvT en de ARC geïnformeerd in de Management Letter en zijn verslag van de jaarrekeningcontrole en is zeer positief over de kwalitatieve verbetering die de financiële afdeling van Dunamare de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Deze ontwikkeling heeft effect op de hele organisatie: ook de scholen zijn meegenomen in de kwaliteitsslag van het Bestuurs- en Servicebureau. Dunamare Onderwijsgroep heeft een gezonde financiële positie en geen bovenmatige financiële reserves, tot tevredenheid van de RvT.

Studiemiddag en zelfevaluatie

In februari 2021 heeft de Raad van Toezicht een studiemiddag gehouden. Tijdens deze bijeenkomst heeft de RVT gereflecteerd vanuit de kernvragen “wat gaat er goed en wat kan er nog beter”. Verder zijn het Reglement van de Raad van Toezicht en het Bestuursreglement besproken. Naar aanleiding van dit overleg zijn deze documenten tekstueel aangescherpt. De Raad van Toezicht heeft het aangepaste Reglement van de Raad van Toezicht en het Bestuursreglement vastgesteld in de vergadering van juni 2021.

Bezoldiging

De leden van de RvT krijgen voor de uitoefening van hun functie hun onkosten vergoed. De vergoeding is gebaseerd op de richtlijnen van de VTOI, en voldoet aan de Wet Normering Topinkomens.


Specifieke aanvullingen voor het verslag van de drie commissies:

1. Commissie Kwaliteit

Schoolbezoeken

De Commissie Kwaliteit spreekt in haar vergaderingen altijd uitgebreid met een van de directeuren over de visie op onderwijs, interne en externe ontwikkelingen en het Dunamare kwaliteitsbeleid. We hechten erg aan schoolbezoeken en hebben dat -voor zover corona dat toeliet- zoveel mogelijk gedaan. De scholen die de Commissie Kwaliteit bezocht heeft zijn:

VSO Gunning en VSO Daaf Geluk – Met directeur Monica van den Hoven hebben we de stress en sociaal-emotionele problematiek van leerlingen en de werkdruk van docenten als gevolg van corona besproken.

Coornhert Lyceum – Rector Nelie Groen gaf een uitgebreide presentatie aan de Commissie Kwaliteit over de ontwikkeling die het Coornhert Lyceum doormaakt naar een Daltonschool. We hebben onder meer de omgeving van de school en de wensen van leerlingen en ouders besproken en eventuele risico’s zoals krimp. Het Daltonconcept past bij de onderwijskundige visie van de school en zal bijdragen aan evenwicht in diversiteit en niveau. Een mooi bijeffect is dat de school benaderd wordt door andere scholen voor de aanpak van een aantal onderdelen. Dit ‘leren van elkaar’ is wat Dunamare Onderwijsgroep zo sterk maakt.

Haarlemmermeerlyceum Baron de Coubertin – Rector Bart Roth heeft een rondleiding door de school gegeven en een presentatie over de visie van de school op onder meer internationalisering en TTO, kwaliteitszorg en aandachtspunten als de borging van de onderwijskwaliteit en het personeelsbestand. Er is veel aandacht voor zorgvuldig, accuraat en veelvuldig communiceren naar alle doelgroepen. Opvallend is ook hoeveel aandacht ‘een leven lang leren’ krijgt; iedereen denkt actief mee met het scholingsbeleid.

Examenresultaten

De examenresultaten en voorspelling van de onderwijsresultaten 2022 zijn besproken in de commissievergadering van oktober. Er zijn in 2021 geen afdelingen met een driejaarsgemiddelde onder de norm. De slagingspercentages zijn hoog, met name op het vmbo. Op afdelingen met tegenvallende resultaten wordt gewerkt met een verbeterplan. We hebben geconstateerd dat er gebruik is gemaakt van de zogenoemde ‘duimregeling’ bij de examenresultaten van 2021 en zien dat dit effect heeft bij de resultaten van sommige vakken. Wij zijn van mening dat het een extra moeilijk jaar was voor eindexamenkandidaten en dat het te prijzen is dat zij in dit coronajaar een diploma hebben gehaald.

2. Commissie Goed Werkgeverschap, ook fungerend als Remuneratiecommissie

Goed werkgeverschap

Het CvB heeft het afgelopen jaar wederom met de Raad van Toezicht gesproken over Goed Werkgeverschap bij Dunamare Onderwijsgroep. Alle pijlers van Goed Werkgeverschap zijn aan bod gekomen: professionele medewerkers, een stimulerende werk- en leeromgeving en verbindend leiderschap. De belangrijkste uitdagingen voor Dunamare Onderwijsgroep zijn het lerarentekort, de vergrijzing en het bewaken van de vitaliteit van medewerkers.

De Commissie ziet dat Dunamare Onderwijsgroep vol inzet op werving van leraren en een ‘kweekvijverprogramma’ voor nieuwe docenten. Er zijn veel initiatieven om de vitaliteit van werknemers te verhogen en de werkdruk te verlagen, zoals de generatieregeling, mobiliteitssturing en vitaliteitsevents.

Goed Gesprek met het CvB

In haar hoedanigheid als Remuneratiecommissie heeft de Commissie met het nieuwe CvB een gespreks-en beoordelingscyclus afgesproken. Daarin gebruiken we onder meer de 360 graden feedback. Op basis hiervan schrijft het CvB een reflectieverslag. Rond mei/juni van ieder jaar voert het CvB overleg met de RvT over de eigen ambities en plannen voor de toekomst. De gesprekken voeren we volgens de systematiek van het ‘Goede Gesprek’ van Dunamare Onderwijsgroep, waarbij de basisvraag is: Wat gaat goed en wat kan beter?

De bezoldigingsafspraken zijn conform de Wet Normering Topinkomens (WNT) en de voor Dunamare geldende WNT-norm. De Raad van Toezicht heeft deze berekende norm, gebaseerd op het aantal complexiteitspunten, goedgekeurd in haar vergadering.

3. Audit- & RiskCommissie (ARC)

Naast haar vaste taken zoals het adviseren van de RvT bij haar toezichttaken en het vaststellen van de begroting en de jaarrekening, heeft de ARC in 2021 gefocust op:

- waarborging van de continuïteit;
- besteding van de onderwijsmiddelen en de doelmatigheid hiervan.

Waarborgen van de continuïteit

De ARC houdt toezicht op het financieel beleid, de financiële organisatie en verantwoording hierover. We hebben verschillende gesprekken met de externe accountant Astrium gevoerd, onder meer over de jaarrekening.

Ook hebben we aandacht besteed aan het risicomanagement van Dunamare Onderwijsgroep.

We hebben gevraagd of de organisatie de risico’s voldoende in beeld heeft en hier op tijd op kan reageren. De strategische risicoanalyse is besproken en de risico‘s zijn samengevat in drie thema‘s: huisvesting, wendbaarheid (inclusief onderwijskwaliteit, HR & cultuur) en bedrijfsvoering.

Verder is risicobeheersing op ICT-gebied besproken met het CvB. Dunamare Onderwijsgroep heeft intern onderzoek verricht om de risico’s van cyberaanvallen zoveel mogelijk te beperken. Een jaarlijkse onafhankelijke evaluatie van de technische en organisatorische maatregelen is onderdeel van de risicobeheersing.

Doelmatige besteding van onderwijsmiddelen

Doelmatigheid staat hoog op de agenda van het CvB en de RvT. De RvT wil zeker weten dat de middelen die worden ingezet ten goede komen aan het onderwijs. Dit komt regelmatig aan de orde, zoals bij de vraag naar inzicht in de samenhang tussen de begroting, de investeringen, de besteding van NPO-gelden en (tussentijdse) resultaten met de strategie – het koersplan – van Dunamare en de doelstellingen van de afzonderlijke scholen en het bestuursbureau. Zo hebben we nadrukkelijk stilgestaan bij de verschillende nieuwbouwprojecten.

Daarnaast is gevraagd naar de eigen doelmatigheid van de organisatie. Dunamare Onderwijsgroep heeft daarvoor een extern bureau in de arm genomen, om via een benchmark inzicht te krijgen in de doelmatigheid van de overhead. Het onderzoek concludeert dat de kosten van de overhead van Dunamare Onderwijsgroep iets lager zijn dan het gemiddelde van de referentiegroep. Een mooi resultaat, waaruit blijkt dat het geld goed wordt besteed en daar terecht komt waar het moet zijn, namelijk in het onderwijs.

Onderzoek naar leveranciersmisleiding

Enkele jaren geleden heeft Dunamare Onderwijsgroep te maken gehad met een leveranciersmisleiding. Onderzoek hiernaar laat zien dat er geen signalen zijn van interne fraude. De ARC heeft dit onderwerp meerdere malen besproken, ook met de accountant. Het onderzoek is nog niet helemaal afgerond, maar op grond van de uitkomsten is er geen aanleiding om extra maatregelen te vragen.

Samenwerking met de externe accountant

De ARC heeft regelmatig contact met de externe accountant, waarbij de accountant ook delen van de vergaderingen bijwoont. De accountant woont die vergaderingen voornamelijk bij wanneer de managementletter en het jaarverslag wordt gepresenteerd. Het contact en de samenwerking met de accountant wordt als prettig ervaren.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en de algemene gang van zaken in Stichting Dunamare Onderwijsgroep.

 • ziet toe op de doelmatigheid van de bestede middelen van Dunamare Onderwijsgroep;
 • keurt begrotingen, jaarverslagen en jaarrekeningen, reglementen en beleidsplannen goed;
 • fungeert als werkgever en klankbord van het CvB;
 • stelt op voorstel van het CvB de strategische organisatiedoelen vast en monitort de realisatie hiervan;
 • benoemt de externe accountant;
 • houdt toezicht op de naleving van relevante wettelijke voorschriften;
 • werkt volgens de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

In 2021 heeft de RvT, exclusief de bijeenkomsten van de Commissies, 6 keer met het CvB gesproken in verschillende vergaderingen en twee keer met de GMR zonder het CvB.

 

Leden van de RvT in 2021:

 • mevrouw J.C. Huizinga, voorzitter RvT, lid van de Remuneratiecommissie;
 • mevrouw T.J. Triezenberg, lid RvT, voorzitter van de Audit & Risk Commissie;
 • mevrouw F.C. Azimullah, lid RvT, voorzitter van de commissie Kwaliteit;
 • de heer R. Dubbeldeman, lid RvT, voorzitter van de Remuneratiecommissie;
 • de heer S. Haringa, lid RvT, lid van de Audit & Risk Commissie;
 • de heer R.K. van Rijn, lid RvT, lid van de Commissie Kwaliteit;
 • mevrouw J.S. Duttenhofer, lid RVT, lid van de Commissie Kwaliteit.

In de bijlagen zijn de benoemingstermijnen en de nevenfuncties van de leden van de RvT vermeld.

 

De RvT heeft drie commissies:

 • Audit- & RiskCommissie (ARC), die vijf keer bij elkaar kwam in 2021.
 • Commissie Kwaliteit, die drie keer bij elkaar kwam.
 • Commissie Goed Werkgeverschap, ook fungerend als Remuneratiecommissie, die drie bij elkaar kwam.

De commissies rapporteren aan de RvT als geheel, adviseren de RvT als geheel en vervullen een klankbordfunctie voor het CvB. Alle onderwerpen voor de RvT worden, na het voorwerk van de commissies, in de voltallige raad besproken en vallen ook onder de verantwoordelijkheid van de gehele raad.

Het jaarverslag van vorig jaar over boekjaar 2020 is op 10 juni 2021 goedgekeurd door de RvT. De meerjarenbegroting 2021-2025 is op 1 juli 2021 goedgekeurd door de RvT.

Verslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast de medezeggenschapsraden op de scholen heeft Dunamare Onderwijsgroep een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met de onderwerpen die alle scholen aangaan, de zogenoemde bovenschoolse zaken. Denk bijvoorbeeld aan de begroting en regelingen die voor de hele onderwijsgroep gelden. De GMR-leden hebben op de betreffende onderwerpen informatie-, advies- of instemmingsrecht. Daarnaast fungeert de GMR als klankbord voor het College van Bestuur (CvB).

Natuurlijk stond de coronapandemie dit jaar weer prominent op onze agenda. We zijn goed geïnformeerd door het CvB over de achtbaan aan ontwikkelingen in het onderwijs en de standpunten van het bestuur hierin. Verder was 2021 voor de GMR een relatief rustig jaar. Het College van Bestuur deed geen beroep op de GMR voor advies- of instemmingsrecht. Het jaar werd dan ook vooral aangegrepen om intern zaken op orde te krijgen. Zo hebben we samen met een jurist gewerkt aan het stroomlijnen van het rooster van aftreden. Het is belangrijk om te zorgen dat er steeds voldoende mensen met GMR-ervaring zitting hebben in de raad. Ook hebben we de financiële vergoeding voor de leden gemaximeerd, in overeenstemming met de wettelijke vrijwilligersvergoeding vanuit het Rijk.

 

Verkiezingen

In samenspraak met het CvB hebben we gekeken naar het verkiezingsproces van de GMR. Een aantal ouders en leerlingen bleek afgelopen jaar de kandidaatstellingsbrieven van kandidaten voor de GMR niet te hebben ontvangen. We zoeken nog naar een manier om de communicatie rondom de verkiezing beter te borgen.

 

Contact met de medezeggenschap van scholen

Begin 2021 heeft het dagelijks bestuur van de GMR een online meeting gehad met de voorzitters van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen. Het idee hierachter was dat we zo beter contact krijgen met onze achterban. Bovendien hebben we een gedeeld belang in veel onderwerpen en kunnen we kennis met elkaar delen. Bijvoorbeeld over hoe je verkiezingen organiseert en hoe je leerlingen in de medezeggenschapsraad krijgt. De meeting was een zeer positieve ervaring die naar meer smaakt: in 2022 zullen we het contact structureler maken. Zo willen we in voorjaar 2022 in een gezamenlijke werkgroep naar de besteding van het NPO-geld kijken.

 

Vooruitblik

Het NPO-geld betreft de extra financiële middelen die Dunamare Onderwijsgroep van de overheid heeft gekregen om de achterstanden op cognitief en sociaal-emotioneel gebied ontstaan tijdens de coronapandemie weg te werken. De meeste maatregelen worden decentraal op schoolniveau uitgewerkt. We hebben vanuit de GMR om die plannen gevraagd en zullen volgend jaar de rode draad in alle maatregelen bespreken. Verder zal de GMR zich in het nieuwe jaar buigen over het nieuwe koersplan van Dunamare Onderwijsgroep.

Tot slot: de samenwerking met het CvB ervaren wij als goed; er is een prettige dynamiek tussen de bestuursleden en de GMR-leden. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de Raad van Toezicht.

Samenstelling GMR

De GMR heeft zestien leden: acht personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen. De PGMR is de personeelsgeleding van de GMR. Het dagelijks bestuur (DB) van de GMR bestaat uit de voorzitter, de voorzitter van de PGMR en de secretaris van de GMR.

Verder kent de GMR 2 commissies: de commissie Financiën en de verkiezingscommissie.

 

Het Dagelijks Bestuur in 2021

 • Gertjan Nederbragt (voorzitter GMR)
 • Michel Frijns (voorzitter PGMR)
 • Ciska Smit (secretaris)
 • Richard Stet (penningmeester)

 

Vergaderingen

In 2021 heeft de GMR 4 keer met het CvB vergaderd en 2 keer met een afvaardiging van de Raad van Toezicht. De PGMR heeft 5 keer vergaderd met het CvB.
In de GMR-vergaderingen zijn veel verschillende thema’s besproken, onder meer de schoolrapportages, het inspectierapport, cybersecurity, de aanpak van het lerarentekort en het medewerker tevredenheidsonderzoek.

Klachtafhandeling

Als een ouder, leerling of medewerker een klacht heeft over de gang van zaken op een school, proberen we daar eerst binnen de school een oplossing voor te vinden, eventueel met hulp van een interne vertrouwenspersoon. Lukt dit niet, dan kan iemand terecht bij het College van Bestuur (CvB). Gedurende de gehele klachtenbehandeling kan een klacht gemeld worden bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Dit is 1 maal gebeurd. Deze klacht is door het LKC deels gegrond verklaard. Tevens is er 1 melding geweest bij de Geschillencommissie passend onderwijs. Deze melding is echter weer ingetrokken.

Omdat we zorgvuldig en transparant met klachten willen omgaan, heeft Dunamare Onderwijsgroep een eigen algemene klachtenregeling. In 2021 heeft het CvB een aantal gesprekken gevoerd. Verder waren er in 2021 2 bezwaarprocedures. Zowel bij de behandeling van de klachten als bij die van de bezwaren is het in de meeste gevallen gelukt een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel was. Als iemand een vermoeden heeft van een misstand bij Dunamare Onderwijsgroep, dan kan hij of zij een beroep doen op de klokkenluidersregeling, die een heldere beschrijving geeft van de procedure die iemand dan moet volgen. In 2021 heeft niemand hier gebruik van gemaakt.

Onze richting

Dunamare Onderwijsgroep wil het aanbod aan scholen voor leerlingen in onze regio’s rijker maken, zodat er voor elke leerling iets te kiezen valt. We willen kwalitatief hoogstaande scholen hebben die leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. Onze scholen moeten gehuisvest zijn in moderne, duurzame en veilige gebouwen met goede ventilatie en de nieuwste voorzieningen. Ten slotte willen we een aantrekkelijke werkgever zijn met goede opleidingsmogelijkheden en mooie secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dunamare Onderwijsgroep is 2021 ingegaan met een volledig vernieuwd bestuur: Henk Post en April van Loenen. Samen met de schooldirecteuren en -rectoren zijn zij gestart met het ontwikkelen van een nieuwe koers voor Dunamare Onderwijsgroep voor de periode 2022 – 2027. Voor dit nieuwe koersplan is in 2021 een sturingsfilosofie opgesteld met een aantal leidende principes. In 2022 toetsen we die principes bij onze medewerkers, leerlingen en hun ouders. Eind schooljaar 2021-2022 zal het strategisch koersplan klaar zijn.

De leidende principes

Onze leidende principes zijn het vertrekpunt voor goed onderwijs. Ze dragen bovendien bij aan kansengelijkheid in de klas. Ieder kind verdient evenveel kansen, ongeacht afkomst, geaardheid of thuissituatie. Omdat geen school en geen leerling hetzelfde is, geeft iedere school van Dunamare op een eigen, passende manier invulling aan de leidende principes.

 1. Iedereen ontwikkelt zijn talenten
  We dagen leerlingen en medewerkers uit en ondersteunen ze om hun talenten optimaal te benutten. We bieden kansen die passen bij hun wensen en talenten. Hierbij houden we rekening met de maatschappelijke context en een voortdurend veranderende samenleving.

 2. Leren doe je samen
  In een veilige omgeving waar leerlingen en medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen, krijg je de kans om de ander te ontmoeten en te leren begrijpen. Je komt erachter wie je bent, wat je kunt en wilt en leert je hiernaar te gedragen.

 3. Ruimte om te ontdekken wie je bent
  Leerlingen weten wat er in de maatschappij speelt, leren hun moreel kompas te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen op individueel en collectief vlak in de samenleving. Ze ontwikkelen vaardigheden die helpen om ambities te verwezenlijken. Elke Dunamare-school heeft zichtbaar een doorlopende leerlijn op persoonsvorming en biedt hierop een realistische oefenomgeving.


De sturingsfilosofie

Onze gezamenlijke drijfveer is het beste onderwijs mogelijk maken voor onze leerlingen. Iedere leerling verdient goed onderwijs op een gezonde en sterke school. Daar zetten we ons elke dag voor in: op elke school, maar ook Dunamare-breed. We hebben oog voor al onze leerlingen, en elke leerling krijgt gelijke kansen, passend bij de eigen wensen en talenten. We bieden alle benodigde kansen en mogelijkheden. Op onze scholen krijgen leerlingen bovendien de tijd en ruimte om zichzelf en de wereld te ontdekken in het klaslokaal en daarbuiten.

Onderwijs binnen onze Dunamare-scholen is niet meer te vergelijken met hoe het was. De periode van afstandsonderwijs tijdens corona heeft ons bewust gemaakt van de mogelijkheden van digitaal onderwijs, maar ook van het belang van socialisatie en persoonsvorming naast kwalificatie.

 

Dit is onze kracht

Onze kracht is dat we méér zijn dan een optelsom van een aantal scholen. We denken niet in aparte scholen en aparte afdelingen – we denken Dunamare-breed. Binnen onze onderwijsgroep maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en kunde. We wisselen zo veel mogelijk informatie en ervaring uit, zowel tussen medewerkers als met leerlingen. We ondersteunen het onderwijsproces met een sterk gemeenschappelijk beleid op het gebied van HR, ICT, financiën en onderwijskwaliteit. Samen bieden we alle vormen van onderwijs in de regio voor al onze leerlingen, waarbij elke school binnen Dunamare zijn specifieke karakter heeft. Deze visie op Dunamare Onderwijsgroep geeft ons rust en houvast, en leidt tot saamhorigheid.

 

Hoe werken wij?

We werken volgens het principe van 3 r’en: richting, ruimte en rekenschap. Dit model zorgt voor een goede balans tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid en de kracht van onze scholen. Het bestuur ondersteunt de ontwikkeling van de scholen op basis van een heldere visie. Schoolleiding, bestuur en BSB zijn sparringpartners en houden elkaar voortdurend scherp. Over de verdeling van taken zijn we open en transparant.

 

Oog voor elkaar

Hoe spelen we zo goed mogelijk in op wat wij als Dunamare, onze medewerkers en onze leerlingen nodig hebben? Dat doen we door voortdurend te werken aan het welbevinden, de persoonsvorming en kwalificatie van onze leerlingen. Naast het geven van professionele aandacht aan elkaar. Dat is allemaal even belangrijk; dat komt elke dag naar voren. We hebben in onze onderwijsgroep oog voor elkaars belangen én we hebben hoge verwachtingen van elkaar.

 

We zijn een lerende organisatie

We gaan het gesprek aan met elkaar: we benoemen wat goed gaat, maar ook wat beter kan. We maken regelmatig een pas op de plaats, we reflecteren en stellen bij als het nodig is. Ook blijven we open staan voor elkaar, voor feedback en voor verandering. En we blijven onszelf professioneel ontwikkelen, onder andere in de Dunamare Academie. In alles laten we zien dat we een lerende organisatie zijn.

 

Kansengelijkheid

Dunamare Onderwijsgroep streeft ernaar dat leerlingen met dezelfde talenten en vaardigheden deze altijd tot dezelfde mate van bloei kunnen brengen, ongeacht de omstandigheden. We willen, kort gezegd, ‘eruit halen wat erin zit’. Dat doen we door te focussen op onze leidende principes en met aandacht voor gelijke kansen voor iedereen.

In 2021 hebben we bijeenkomsten met de schooldirecteuren en -rectoren georganiseerd om het koersplan te ontwikkelen. Daarin hebben we ook veel gepraat over kansengelijkheid. We hebben inspiratie vanuit de Gelijke Kansen Alliantie gedeeld en expertise uit diverse landelijke rapportages over kansengelijkheid besproken. In 2022 willen we het onderwerp Dunamare-breed bespreken, op de scholen, met de GMR en RvT en met externe stakeholders.

 

Positionering van de scholen

Dunamare Onderwijsgroep heeft als uitgangspunt dat iedere leerling zich op een school moet kunnen thuis voelen: we willen daarom een zo rijk mogelijk aanbod aan verschillende scholen, zodat er echt iets te kiezen valt.

 

Regiovisie

Dunamare staat voor een geschikte plek voor elke leerling. Het CvB heeft daarom – als onderdeel van het koersplan – een ‘regiovisie’ ontwikkeld waarop staat welk type school waar gevestigd is. Hiermee kunnen we onze scholen goed positioneren. Bovendien krijgen we via de regiovisie inzichtelijk wat er nog mist in het onderwijsaanbod en kunnen we daarop actie ondernemen. Zo gaat het Coornhert Lyceum in 2022 overstappen naar het dalton-onderwijsconcept. Daarmee krijgt Haarlem voor het eerst een vo-school op deze leest. Verder willen we het mavo- en havo-aanbod op onze scholen komende jaren versterken. En met de nieuwe Agora-school Saga Driehuis krijgen we een volledig nieuw onderwijsconcept erbij: de Agora-leeromgeving biedt een mooi alternatief voor leerlingen die minder uit de voeten kunnen met de reguliere onderwijsvormen.

De regiovisie van Dunamare Onderwijsgroep is een dynamisch document: we zullen hem voortdurend herijken op basis van de ontwikkelingen in onze regio’s en de maatschappelijke behoeften op onderwijsgebied.

Samenwerking

Dunamare Onderwijsgroep werkt voortdurend samen met een breed scala aan partners, zowel in de regio als op landelijk niveau:

 • We werken samen met het primair onderwijs in de omgeving en met het vervolgonderwijs, om een goede aansluiting op en vanuit het voortgezet onderwijs te realiseren voor de leerlingen.
 • Met het regulier onderwijs werken we ook samen voor onze Internationale Schakelklassen (ISK). Wij maken ons hard voor het bieden van kwalitatief goed onderwijs aan anderstalige leerlingen.
 • Een deel van onze scholen werkt in de Opleidingsschool H2O samen met de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam om studenten op te leiden tot vakbekwaam docent.
 • Samen met andere vo-besturen in de regio pakken we het personeelstekort in de regio aan met het programma Talent als Docent.
 • We werken samen met bedrijven in de regio, bijvoorbeeld voor het Sterk Techniekonderwijs.
 • Afgelopen jaar hebben we voor het beleid rondom de corona pandemie ook nauw samengewerkt met lokale en landelijke instanties en overheden, zoals de VO-raad en het ministerie van OCW.
 • Om een goede, doorlopende leerlijn in het maritiem onderwijs te garanderen, zijn we onderdeel van de Maritieme Academie Holland, waarin we intensief samenwerken met het Nova College afdeling Maritiem en met de andere maritieme mbo-en hbo-instellingen.
 • Onze 22 scholen zijn in 7 verschillende gemeentes gevestigd, waarmee we nauw samenwerken onder meer op het gebied van huisvesting.
 • Ook intern werken onze scholen steeds meer samen, volgens de sturingsfilosofie van het nieuwe CvB.

Passend onderwijs

Dunamare Onderwijsgroep maakt deel uit van 3 regionale samenwerkingsverbanden van scholen voor voortgezet onderwijs:

 • Samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland
 • Samenwerkingsverband vo Amstelland en de Meerlanden
 • Samenwerkingsverband vo Noordwest-Friesland.

Doel van de samenwerking:

 • Verbeteren van de zorg aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
 • Ontwikkelen van een dekkend netwerk voor de zorg voor risicoleerlingen.

Hiermee bestrijden we het voortijdig schoolverlaten, zodat meer leerlingen een diploma halen dat past bij hun capaciteiten en/of adequaat worden voorbereid op de arbeidsmarkt.

Het samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland stelde in 2021 een concept-regiovisie jeugdhulp op met als uitgangspunt te zorgen voor goede (en betaalbare) jeugdhulp die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin. De regiovisie geeft inhoudelijk richting aan de samenwerking tussen de betrokken partijen in alle gemeenten en aan de opgaven waar de regio’s Zuid-Kennemerland en IJmond voor staan. Belangrijk onderdeel van de regiovisie is een goede samenwerking tussen jeugdhulp en het onderwijs en de daarin aanwezige zorgstructuur. Nauwe samenwerking biedt immers de kans om problemen bij jeugdigen en gezinnen vroeg te signaleren en op tijd de juiste ondersteuning te bieden en schooluitval en thuiszitterproblematiek te voorkomen.

Zowel het samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden als het samenwerkingsverband Noordwest-Friesland stelden in 2021 een concept-ondersteuningsplan op. Met dit ondersteuningsplan geven de samenwerkingsverbanden onder meer gehoor aan passend onderwijs. De plannen worden in 2022 definitief vastgesteld en hebben tot doel om de kansengelijkheid (incl. Inclusie) te bevorderen en de kwaliteitscultuur binnen het samenwerkingsverband te versterken.

Trajectvoorziening

Voor leerlingen met een specifieke hulpvraag is de trajectvoorziening opgericht. Dit zijn fysieke plekken met begeleiding waar leerlingen naartoe kunnen voor extra ondersteuning. Zo houden we deze leerlingen binnen het reguliere onderwijs. Deze trajectvoorziening wordt deels betaald vanuit de middelen van het samenwerkingsverband en deels vanuit de begroting van de scholen. Met individuele arrangementen die aangevraagd kunnen worden via het samenwerkingsverband kunnen leerlingen intensief worden begeleid, tot thuisonderwijs aan toe.


Leerlingondersteuning en -begeleiding

Op de scholen zelf is daarnaast een ondersteuningsstructuur ingericht uit eigen middelen voor leerlingondersteuning en -begeleiding. Zorgcoördinatoren spelen hier een centrale rol in. Voorbeelden van ondersteuning en begeleiding op school zijn (groeps)handelingsplannen, dyslexiebegeleiding en faalangstreductietrainingen.

Scholen ontvangen middelen van het samenwerkingsverband om deze ondersteuning te professionaliseren en meer deskundigheid te krijgen. Voor passend onderwijs en professionalisering hebben wij in 2021 650.000 euro aan opbrengsten verantwoord en aan dit doel besteed.

Corona en het Nationaal Programma Onderwijs

Afstandsonderwijs

Ook in 2021 hebben onze scholen in de lockdowns en vanwege quarantainemaatregelen afstandsonderwijs moeten organiseren in verschillende creatieve varianten: met (bepaalde groepen) leerlingen volledig thuis, deels thuis en deels op school of met docenten vanuit huis. Onze docenten en ondersteunende collega’s hebben weer hard gewerkt om het onderwijsprogramma te laten doorgaan en om leervertragingen zoveel mogelijk te voorkomen. Op een aantal scholen zijn bijvoorbeeld onderwijsassistenten in de klas ingezet als de docent op afstand lesgaf. Ook is er op sommige scholen gewerkt met digitale toetsinstrumenten om proefwerken te kunnen laten doorgaan.

> Voorbeeld uit de praktijk

NPO-gelden

Met de financiële steun van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kunnen we onze leerlingen helpen leervertragingen, veroorzaakt door de coronamaatregelen, aan te pakken. Alle scholen hebben de schoolscan gemaakt om te bepalen hoe groot de vertragingen zijn van de leerlingen, en op welk vlak deze vertragingen liggen – cognitief, sociaal-emotioneel of juist op het gebied van vaardigheden. Aan de hand daarvan heeft iedere school een SMART-geformuleerd NPO-jaarplan gemaakt, inclusief een financieel addendum. Leerlingen en ouders zijn op de scholen op diverse manieren betrokken bij de plannen, bijvoorbeeld in klankbordgroepen. Op alle scholen hebben de medezeggenschapsraden het NPO-plan van hun school geaccordeerd. In totaal hebben wij in 2021 circa 9,2 miljoen euro aan NPO gelden beschikt gekregen. Daarvan is circa 3,7 miljoen euro besteed aan interventies in de periode augustus tot en met december 2021.

-

NPO inzet 2021, realisatie aug - dec (in euro’s)

In 2022 verwachten wij een toekenning van circa 18 miljoen euro aan nieuwe NPO-baten, in te zetten tot en met einde schooljaar 2024-2025.

Interventies

De scholen hebben in hun NPO-plannen interventies gekozen die bewezen effectief zijn en uit de landelijke menukaart (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek) komen. Vanaf september 2021 zijn de scholen gestart met de interventies.

Er zijn geen bovenschoolse activiteiten vanuit de NPO-gelden gefinancierd. Wel wordt bovenschoolse kennis tussen de scholen gedeeld, wordt voorzien in scholing en informatie en wordt de voortgang op de NPO-plannen gemonitord.

Tussentijdse balans

Eind 2021 hebben we een tussentijdse balans opgemaakt; we zijn in gesprek gegaan over de huidige stand van zaken per school in de uitvoering van het NPO-plan. We bespraken eventuele hindernissen waar scholen mee te maken hebben gekregen en leerden van mooie voorbeelden. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de meeste scholen op koers liggen conform het oorspronkelijk NPO-plan. Kijkend naar de interventies, wisselt het beeld per school; waar de ene school last heeft van personeelstekorten, lukt het op de andere school goed om het oorspronkelijke plan uit te voeren. Door het personeelstekort heeft een aantal scholen (meer) gebruik moeten maken van externe aanbieders of het plan iets getemporiseerd.

Op een aantal scholen werd na de eerste schoolweken zichtbaar dat vooral op het gebied van leerlingwelbevinden en groepscohesie meer interventies nodig waren dan in het oorspronkelijke plan was bedacht. Sommige scholen hebben aan de hand hiervan de plannen bijgesteld. Dit heeft geleid tot de volgende verdeling van de gerealiseerde categorieën interventies van heel Dunamare in de periode augustus 2021 tot december 2021:

-

NPO inzet 2021 per interventie Realisatie aug - dec (in %)

Volledig uitgeschreven legenda;
A. Meer onderwijs (meer/extra uren) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren
B. Effectiever onderwijs, (bv remedial teaching)
C. Sociaal- emotionele en fysieke ontwikkeling
D. Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen (bv adoptieve lesmethode)
E. (Extra) inzet personeel en ondersteuning (bv door klassensplitsing)
F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Duurzame inzet

In de tussentijdse gesprekken hebben we ook een eerste doorkijkje gemaakt naar de toekomst; hoe kunnen we zo duurzaam mogelijk werken aan het wegwerken van leerachterstanden? We zien dat een aantal scholen de interventies koppelen aan hun onderwijskundige visie of dat ze heel bewust inzetten op de professionalisering van de eigen medewerkers om zo ook op de lange termijn van de NPO-middelen te kunnen profiteren. Ook worden de NPO-gelden ingezet als vliegwiel om bepaalde onderwijsontwikkelingen sneller te kunnen implementeren. Een mooi voorbeeld is het Vellesan College. Hier heeft de school een eigen ondersteuningsprogramma ontwikkeld op het gebied van motivatie en executieve vaardigheden. De komende periode zetten we in op kennisdeling om zo te werken aan de verdere verduurzaming van de NPO-middelen.

> Voorbeeld uit de praktijk

Externe partijen

Om alle extra interventies te kunnen uitvoeren, zijn veel extra mensen nodig. Nieuwe medewerkers aantrekken is in deze tijd van personeelskrapte helaas erg lastig. Om externe inhuur zo veel mogelijk te beperken, proberen we waar mogelijk eigen mensen in te zetten door lesroosters en taken aan te passen. Toch hebben we noodgedwongen ook een beroep moeten doen op externe partijen. De externe partijen worden veelal ingezet voor huiswerkbegeleiding of examentraining. Ook wordt er op verschillende scholen gebruik gemaakt van oud-leerlingen die helpen bij de begeleiding van huiswerkuren.

De kwaliteit van externe partijen monitoren we zorgvuldig; we vragen aan de scholen of ze tevreden zijn en of ze deze medewerkers aan andere scholen aanbevelen.

In de volgende grafiek is de verdeling van de inzet van intern personeel, extern personeel en overige kostensoorten grafisch in percentages weergegeven:

-

NPO inzet 2021 per kostensoort - Realisatie aug - dec (in %)

Kerngroep Corona

Aan het begin van de pandemie heeft Dunamare Onderwijsgroep de kerngroep Corona opgericht, met daarin het College van Bestuur (CvB), een aantal schooldirecteuren en een aantal stafleden van het Bestuurs- en Servicebureau (BSB). Deze groep fungeert als denktank die de uitgangspunten formuleert voor het beleid van het bestuur op diverse corona-gerelateerde zaken. Na iedere persconferentie van de overheid komt de kerngroep Corona samen. De groep bespreekt dan of er een wijziging in de aanpak of meer informatievoorziening nodig is, of protocollen moeten worden aangepast en andere dringende zaken. Indien nodig wordt ook met partners in de regio bestuurlijk afgestemd om gezamenlijke uitgangspunten te formuleren; bijvoorbeeld over het online organiseren van de open dagen.

Ook in 2021 hield de kerngroep Corona de vinger aan de pols wat betreft de ontwikkelingen en veranderingen in het coronabeleid. Hierover is veelvuldig gecommuniceerd met de scholen.

Examens

Net als in het eerste coronajaar kwamen er in schooljaar 2020-2021 wijzigingen in het landelijke eindexamenbesluit. Er werd een derde tijdvak toegevoegd aan de examenperiode en examenleerlingen mochten gebruikmaken van de zogenaamde duimregeling: op één vak konden ze ‘een duim leggen’, zodat dit vak niet meetelde met hun examenresultaten.

Vanwege de landelijke aanpassingen hebben we ook het Dunamare Examenreglement moeten aanpassen. Hierover hebben we voorlichting gegeven aan onze scholen, die op hun beurt leerlingen en ouders hebben ingelicht. De specifieke programma’s van toetsing en afsluiting moesten op sommige scholen ook aangepast worden vanwege de coronamaatregelen. Zo konden tijdens de lockdownperiode een aantal praktijktoetsen niet doorgaan, omdat leerlingen dan geen 1,5 meter afstand zouden kunnen houden.

De examenresultaten van onze scholen in 2021 zijn over het algemeen goed link. Uit onze eigen analyse blijkt wel dat de duimregeling een effect heeft gehad op de resultaten. De examens voor vakken waar leerlingen onder normale omstandigheden gemiddeld wat lagere cijfers voor halen, werden nu nog minder goed gemaakt. De verklaring hiervoor ligt in een lagere motivatie van leerlingen: wetend dat ze de duimregeling konden toepassen, deden sommige leerlingen geen moeite meer om voldoende resultaat te halen.

Onderzoek onder medewerkers

Wat betekent het om in coronatijd in het onderwijs te werken? Om daar een antwoord op te krijgen, hebben we in februari 2021 een onderzoek naar de werkbeleving uitgezet onder alle medewerkers. De vragenlijst van het onderzoek is ingevuld door bijna de helft van de medewerkers (48 procent). Het onderzoek leverde de volgende inzichten op:

 • De coronahectiek op de scholen heeft een onverwacht positief effect; het zorgt voor een gevoel van saamhorigheid dat we ‘samen deze crisis te lijf gaan’. De aandacht van docenten voor zwakkere leerlingen is toegenomen, net als het gevoel van trots op de eigen school.
 • Tegelijkertijd heeft de coronaperiode een ingrijpend negatief effect op het mentale en fysieke welbevinden van mensen. Met name over de balans tussen werk en privé maken medewerkers zich zorgen; ze hebben het gevoel dat er te veel dingen op hun bord komen en ontwikkelen soms ook fysieke of mentale klachten daarbij.

> Voorbeeld uit de praktijk

 

Vitaliteitscoaching en trainingen

We hebben direct actie ondernomen op de inzichten uit het medewerkersonderzoek en hebben onder andere ons bestaande vitaliteitsprogramma uitgebreid en opnieuw onder de aandacht gebracht. Zo hebben we via een extern bedrijf gecertificeerde vitaliteitscoaches aangetrokken, met wie de medewerkers op de scholen kosteloos contact konden opnemen. Dat contact varieerde van een eenmalige duinwandeling tot een uitgebreide coachingsessie. Van dit aanbod is goed gebruik gemaakt, medewerkers hebben dit hoog gewaardeerd en gaven aan dat het hen echt heeft geholpen. Verder hebben wij school-MT’s getraind in het beter herkennen van signalen van stress en werkdruk bij hun medewerkers, en hoe daar op een goede manier in te handelen.


Dunamare Academie

Ook in onze huisacademie, de Dunamare Academie, hebben wij veel trainingen georganiseerd gericht op vitaliteit en een gezonde levensstijl, zoals omgaan met stress, beter slapen, mindfulness, yoga en hardlooptrainingen. Deze trainingen werden erg goed bezocht.

De Dunamare Academie heeft daarnaast verschillende trainingen ontwikkeld om medewerkers te helpen bij het lesgeven op afstand. Onder meer een basistraining online lesgeven, een training online lesgeven voor gevorderden en online mentorgesprekken voeren. Ook van deze trainingen is goed gebruik gemaakt. Verder konden onze medewerkers in de leernetwerken met elkaar discussiëren en best practices uitwisselen op het gebied van online of hybride lesgeven.


Negatieve impact corona

Naast het effect op het welbevinden van medewerkers heeft Dunamare Onderwijsgroep op andere vlakken veel last gehad van corona. Veel fysieke activiteiten, zoals scholingsdagen, ouderbijeenkomsten en open dagen werden online georganiseerd of gingen niet door. Dit alles had grote impact op de scholen, die voortdurend voor de keuze stonden: online doen of afzeggen. Leerlingreizen naar het buitenland werden verplaatst naar een Nederlandse bestemming of helemaal afgezegd. Ook kon de onderwijs- en beleidsontwikkeling op verschillende (boven)schoolse thema’s niet of vertraagd doorgaan. De Dunamare Academie moest haar trainingen omzetten naar online varianten.


Internationale activiteiten

De scholen van Dunamare Onderwijsgroep participeren in diverse internationale verbanden, zoals internationale uitwisselingen en studiereizen. In het verslagjaar 2021 waren er vanwege corona geen internationale activiteiten.


Ziek of in quarantaine

De invloed van corona op het ziekteverzuim binnen Dunamare is in lijn met wat er in heel Nederland te zien was: een duidelijke stijging ten opzichte van normale jaren. In het najaar loopt het verzuim altijd wat op als het griepseizoen begint. Nu zagen we dat het verzuim nog wat hoger was. Daarnaast hadden de scholen een grote uitdaging aan het bewaken van de continuïteit, doordat veel medewerkers verplicht in quarantaine moesten. Het Bestuurs- en Servicebureau van Dunamare Onderwijsgroep heeft de scholen hierbij zo goed mogelijk geadviseerd.


Sneltesten

Toen de capaciteit in de teststraten niet groot genoeg bleek en onderwijsmensen geen voorrang konden krijgen, hebben wij de scholen gefaciliteerd door zelf sneltesten in te kopen en die aan te bieden. Medewerkers konden direct een test doen en binnen een uur de uitslag krijgen. Daardoor hoefden ze (als ze niet besmet waren) niet nodeloos eerst in quarantaine, waardoor minder lessen uitvielen. Bij een positieve uitslag konden ze direct hun collega’s en leerlingen beschermen door snel in quarantaine te gaan.

Onderwijs

Onderwijsresultaten 2021

Alle afdelingen van de scholen van Dunamare hebben in 2021 het oordeel voldoende van de Inspectie van het Onderwijs ontvangen. Meer informatie over de onderwijsresultaten van Dunamare Onderwijsgroep vind je op de scholenpagina’s via www.scholenopdekaart.nl. In 2020 heeft het bestuurlijk inspectieonderzoek plaatsgevonden en zijn ook alle bestuurlijke standaarden met een voldoende beoordeeld.

Dunamare kwaliteitsbeleid:

 • Belangrijkste ontwikkelingen interne en externe kwaliteitszorg
  In het Dunamare kwaliteitsbeleid staat beschreven hoe de scholen en het bestuur cyclisch de kwaliteit van het onderwijs in kaart brengen, systematisch verbeteren en goede resultaten borgen. Het is daarbij essentieel om regelmatig van een afstand te reflecteren op het eigen en collectief functioneren. Met zelfevaluaties, visitaties en audits krijgen scholen en het bestuur inzicht in de ontwikkeling van een school. Door corona heeft het even stilgelegen, maar in 2021 zijn de interne audits en visitaties weer gestart. Audit- en visitatieteams zijn samengesteld met een diversiteit aan docenten, teamleiders en directeuren en vinden plaats onder leiding van een externe voorzitter. In 2021 was er een visitatie op het Coornhert Lyceum en op het Technisch College Velsen, en een audit op de Prof. Dr. Gunningschool VSO.

> Voorbeeld uit de praktijk


 • Monitoring
  De onderwijsresultaten van de scholen worden voortdurend gemonitord. Daarbij kijken we niet alleen naar examenresultaten en doorstroomgegevens, maar ook naar cijfers over sociale veiligheid en tussentijdse resultaten. Daar waar nodig zetten we een verbeterplan in. De scholen werken hard aan het inhalen van onderwijsvertragingen (in de breedste zin van het woord) die zijn opgelopen als gevolg van de coronacrisis. Meer hierover lees je in het hoofdstuk NPO.


 • Nieuw waarderingskader
  In 2021 zijn alle Dunamare-kwaliteitsinstrumenten aangepast aan het nieuwe waarderingskader van de Inspectie van het Onderwijs (per 1-8-2021). Zo is ook het thema burgerschap in alle instrumenten opgenomen.

> Voorbeeld uit de praktijk


 • Themaonderzoeken
  De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2021 verschillende onderzoeken bij Dunamare Onderwijsgroep uitgevoerd. Dit waren overwegend themaonderzoeken die de Inspectie van het Onderwijs uitvoert in het kader van het rapport De Staat van het Onderwijs. Van deze themaonderzoeken ontvangen scholen en besturen geen oordeel of rapport op schoolniveau. In 2021 zijn op diverse scholen vragenlijsten ingevuld voor het themaonderzoek naar basisvaardigheden. Daarnaast heeft het Haarlemmermeer Lyceum locatie Zuidrand in oktober de Inspectie van het Onderwijs ontvangen voor een zelf aangevraagd onderzoek voor de waardering goed. De school heeft voor de standaarden Aanbod en Uitvoering en Kwaliteitscultuur de waardering goed van de Inspectie van het Onderwijs ontvangen en voor de overige standaarden de waardering voldoende.

 

Onderwijsprogrammatische zaken en onderwijsontwikkeling

Dunamare Onderwijsgroep volgt de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet. We delen nieuwe kennis met onze scholen in rapportages en kennisbijeenkomsten en vertalen nieuwe inzichten zo goed mogelijk naar de praktijk. Begin 2022 wachten we op de uitwerking van het nieuwe regeerakkoord en het effect daarvan op onze scholen. In 2021 speelden de volgende onderwijsontwikkelingen:

 

Nieuwe school - Schooljaar 2020-2021 zijn we gestart met de voorbereidingen van een nieuwe school binnen Dunamare Onderwijsgroep: Agora-school Saga Driehuis. Er is onder meer een projectleider aangesteld, er is een plan van aanpak gemaakt en er zijn digitale voorlichtingsavonden gehouden voor toekomstige leerlingen en hun ouders. Saga Driehuis start augustus 2022 met 60 eerstejaars in brede brugklassen en 12 leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs.

> Voorbeeld uit de praktijk

 

Coornhert Lyceum wordt daltonschool – De voorbereidingen zijn in volle gang en het team wordt geschoold om in augustus 2022 te kunnen starten met het dalton-onderwijsconcept. Daarmee krijgt Haarlem haar eerste daltonschool voor voortgezet onderwijs. De officiële daltonlicentie wordt verwacht in schooljaar 2024-2025.

> Voorbeeld uit de praktijk

Tweetalig onderwijs voor nieuwkomers – Het Haarlemmermeer Lyceum, locatie Baron de Coubertinlaan, biedt tweetalig onderwijs gericht op nieuwkomers. De school doet dit door leerlingen die nieuw in Nederland zijn, te laten meedraaien in het reguliere tweetalige onderwijs met daarnaast veel tijd en aandacht voor de verwerving van de Nederlandse taal. Met deze aanpak kunnen nieuwkomers een regulier Nederlands diploma behalen.

> Voorbeeld uit de praktijk

 

Examenlicentie VSO Daaf Geluk – VSO Daaf Geluk heeft in het schooljaar 2020-2021 een examenlicentie gekregen voor havo, vmbo-basis, vmbo-kader en vmbo-theoretisch.

> Voorbeeld uit de praktijk

 

De nieuwe leerweg – Twee Dunamare-scholen zijn in 2021 gestart met de landelijke pilot van de nieuwe leerweg: het Spaarne College en het Coornhert Lyceum. In oktober 2021 heeft Dunamare een bovenschoolse bijeenkomst georganiseerd om scholen te informeren over de laatste stand van zaken bij de nieuwe leerweg. De pilotscholen hebben daarbij kennis gedeeld met collega-scholen over wat de invoering van de nieuwe leerweg voor hen betekent.

> Voorbeeld uit de praktijk

 

ISK – Dunamare Onderwijsgroep heeft 2 Internationale Schakelklassen: ISK Haarlem en ISK Haarlemmermeer. Op beide ISK’s wordt het onderwijs aan leerlingen zo ingericht dat zij naast NT2 ook werken aan rekenen, Engels, biologie, burgerschap en cultureel burgerschap. Ook zijn, voor zover mogelijk met de coronamaatregelen, uitstapjes georganiseerd naar bijvoorbeeld Amsterdam en het Openluchtmuseum. De ISK Haarlemmermeer heeft een subsidie ontvangen van de gemeente voor de nazorg van oud ISK-leerlingen. Oud ISK-leerlingen die zijn uitgestroomd naar regulier onderwijs hebben na uitstromen extra NT2-onderwijs en nazorg ontvangen vanuit de ISK Haarlemmermeer. Zo kunnen uitgestroomde ISK-leerlingen de Nederlandse taal blijven leren via de NT2-methode. Op de ISK Haarlem is een uitstroomcoördinator die ervoor zorgt dat leerlingen goed worden overgedragen naar het vervolgonderwijs.

In het schooljaar 2021-2022 zijn 3 extra onderwijsassistenten aangesteld om leerlingen te assisteren bij het lees- en rekenonderwijs. Het vervolgonderwijs wordt financieel ondersteund vanuit het samenwerkingsverband. NT2-coördinatoren van de ISK overleggen met de reguliere scholen over de juiste aanpak voor de leerlingen die zijn doorgestroomd.

 

Digitaal onderwijs versneld

Positieve bijkomstigheid van de coronapandemie is de versnelde ontwikkeling van het digitale onderwijs. Afstandsonderwijs is mogelijk gemaakt door extra inzet op digitale hulpmiddelen en methodes. Om medewerkers te helpen meegroeien met deze ontwikkelingen, biedt de Dunamare Academie trainingen aan in het geven van digitaal onderwijs. Onze uitdaging is nu om het digitale leren een structurele plek te geven in het onderwijsproces en de ICT-vaardigheden die zijn aangeleerd tijdens de coronaperiode te behouden.

 

Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en voortdurende ontwikkeling zijn belangrijk binnen Dunamare Onderwijsgroep. Een onderzoekende houding, (opbrengstgericht) werken met data en lerend organiseren zijn dan ook onderdelen van het Dunamare-kwaliteitsbeleid.

Veel scholen van Dunamare Onderwijsgroep zijn opleidingsschool en hebben daardoor studenten in huis die regelmatig onderzoek op school uitvoeren. Daarnaast werken scholen samen met universiteiten en hogescholen en participeren ze in wetenschappelijk onderzoek. Voorbeelden hiervan in 2021 zijn het onderzoek naar High Dosage Tutoring op het Haarlem College en het promotieonderzoek op het Ichthus Lyceum naar het eigenaarschap van leerlingen.

Ook de activiteiten in de jaarplannen van de scholen voor de besteding van de NPO-gelden (zie hoofdstuk NPO) hebben een wetenschappelijke basis: de activiteiten komen uit de landelijke ‘menukaart’ die vanuit wetenschappelijk onderzoek is opgesteld.

Dunamare Onderwijsgroep heeft in 2021 één doorlopende subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor één medewerker t.a.v. een promotiebeurs voor leraren verantwoord. De vereisten vanuit de subsidie worden nageleefd.

> Voorbeeld uit de praktijk


Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo

Scholen zetten de middelen om verzuim van leerlingen tegen te gaan (preventief en curatief) op verschillende manieren in, passend bij de schoolspecifieke aanpak. Voorbeelden hiervan zijn dat scholen verzuimcoördinatoren en trajectbegeleiders hebben aangesteld, het mentoraat aangescherpt met meer uren en leerplichtspreekuren zijn ingesteld.


Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

In de statuten van Dunamare Onderwijsgroep is opgenomen dat er een algemene toegankelijkheid is voor leerlingen en een algemene benoembaarheid voor personeel. Het advies van de basisschool is een toelatingsbesluit en is leidend in de aanmelding. In de regio Zuid-Kennemerland en (sinds 2021) in de regio Haarlemmermeer is een toelatingsprocedure ontwikkeld, gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt tussen de besturen van de vo-scholen in het aanmeldingsgebied. Deze procedure geldt voor alle leerlingen uit groep 8 die doorstromen naar het voortgezet onderwijs. De toelatingsprocedure moet de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs van elke leerling zo goed mogelijk laten verlopen. Het basisschooladvies, de schoolkeuze, de aanmelding en de inschrijving van de leerling op een school voor voortgezet onderwijs staan hierbij centraal.


Overaanmelding

In de regio Haarlemmermeer heeft in 2021 voor het eerst loting plaatsgevonden in verband met overaanmelding in het voortgezet onderwijs. Ook in de regio Zuid-Kennemerland is er sprake van overaanmelding bij vo-scholen en is de lotingsprocedure gevolgd om alle leerlingen een plek te kunnen geven. In 2021 konden meer leerlingen dan verwacht niet terecht op een school in hun top 5 in de regio Zuid-Kennemerland. Om herhaling hiervan te voorkomen, is de lotingsprocedure van de regio Zuid-Kennemerland aangepast. Nieuwe leerlingen die zich inschrijven in 2022 moeten nu 7 voorkeuren opgeven in plaats van 5 en mogen zich niet in meerdere regio’s tegelijk inschrijven.


Toetsing en examinering

Alle scholen werken met een examencommissie die onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding zorgt voor de examinering. Om de kwaliteit rondom de schoolexamens te borgen, besteden de scholen jaarlijks aandacht aan de verantwoordelijkheden en taken rondom de examens op het niveau van de vaksectie, schoolleiding en het examensecretariaat. Examensecretarissen professionaliseren zich door de informatievoorziening van Plexs en via de Dunamare Academie: de Dunamare Academie heeft 2 leernetwerken voor examensecretarissen vmbo en avo om de expertise te vergroten en kennisuitwisseling mogelijk te maken. Schoolleiders en examensecretarissen hebben in 2021 regelmatig deelgenomen aan webinars van bijvoorbeeld de VO-raad om de landelijke ontwikkelingen te volgen.

In navolging van het bestuurlijk inspectiebezoek in 2020 hebben we in 2021 de toetsing en examinering verder verbeterd. Alle actiepunten uit het onderzoek zijn opgepakt. We hebben ook een steekproef uitgevoerd om de kwaliteit van de programma’s van toetsing en afsluiting (pta’s) te controleren. De uitkomsten daarvan zijn besproken in de Kwaliteitsgroep Onderwijs en gedeeld met alle scholen, waarna verbeteringen zijn doorgevoerd op de pta’s voor schooljaar 2021-2022. Alle scholen hebben ook voorlichting gekregen over de veranderde examenregels vanwege de coronapandemie en de gewijzigde protocollen.

> Voorbeeld uit de praktijk

 

Sterk Techniekonderwijs (STO)

In januari 2020 is Dunamare Onderwijsgroep formeel gestart met Sterk Techniekonderwijs. Dunamare Onderwijsgroep maakt deel uit van 4 techniekregio’s: als penvoerder in IJmond/Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer/Bollenstreek-Noord en als deelnemer in Friesland-Noord en Amstelland. Doelstelling van de regioplannen is een optimaal gespreid en sterk aanbod van vmbo-techniekonderwijs. Door samenwerking tussen scholen en met het bedrijfsleven kiezen meer leerlingen voor een technisch profiel en vervolgstudie. Ten slotte mondt dit uit in een technische functie op de arbeidsmarkt. 

 

Onze activiteiten

In 2021 zijn onder meer de volgende activiteiten van de grond gekomen:

 • Samenhangende lesprogramma’s loopbaanoriëntatie gericht op techniek voor alle leerwegen
 • Doorlopende leerlijnen met het mbo
 • Technische keuzevakken voor Dienstverlening en Producten, Economie en Ondernemen, Zorg en Welzijn en Theoretische leerweg
 • Informatietechnologie en Wetenschap en Technologie op vmbo-TL
 • Techniekpromotie in het primair onderwijs
 • Professionaliseringsactiviteiten voor docenten en decanen
 • Aanschaf van moderne en aantrekkelijke inventaris in Hotspots en TechLabs.

 

Samenwerking met bedrijven

Voor de uitvoering werken de scholen, naast het basisonderwijs en mbo, volop samen met het bedrijfsleven, dat in alle regio’s minstens 10 procent co-financiert via de inzet van personeel of middelen. Deze co-financiering in onze regio’s verloopt, ondanks de bewogen tijd vanwege coronapandemie, volgens schema.

Personeelsbeleid

Duurzame inzetbaarheid

In elke leeftijdsfase fit en vitaal aan het werk. Nu en straks. Daar draait het bij duurzame inzetbaarheid om. Ook in 2021 heeft Dunamare Onderwijsgroep - mede in het kader van de besteding van de convenantsmiddelen - hier veel aandacht aan besteed, met beleid dat gericht is op specifieke doelgroepen.

Op het gebied van werkdrukverlichting is er voor medewerkers vanaf het 60e levensjaar een generatieregeling. Die maakt het mogelijk om iets minder te gaan werken, met gedeeltelijke compensatie van het salaris. Doel is om ook in de laatste jaren voor het pensioen voldoende energie te hebben om met plezier te werken. Bovendien zorgt deze regeling voor behoud van kennis.

Voor onze jongere en startende docenten hebben wij uitgebreide inwerkprogramma’s voor de eerste 2 jaar ingericht. Daarin is veel aandacht besteed aan coaching en begeleiding. Een goede start is immers het begin van een duurzame loopbaan.

Mobiliteitsbeleid

Wij gaan ervan uit dat wat goed is voor een medewerker, ook goed is voor Dunamare Onderwijsgroep. Daarom voeren we een actief mobiliteitsbeleid: we begeleiden medewerkers die dat willen naar ander werk binnen Dunamare. Als ze andere ervaringen willen opdoen, bijvoorbeeld. Of als ze op een andere school willen lesgeven.

> Voorbeeld uit de praktijk

 

Taakbeleid

Op de scholen proberen we in het taakbeleid zo goed mogelijk rekening te houden met duurzame inzetbaarheid van mensen. Daarbij spelen onder andere hun wensen rondom de werkdruk en de werk-privébalans een rol. Ook zorgen we ervoor dat medewerkers zo veel mogelijk taken krijgen die ze leuk vinden en die echt bij hen passen.

> Voorbeeld uit de praktijk

 

Vitaliteit en werkdruk

Vitaliteit was in 2021 extra belangrijk. Door de steeds veranderende coronamaatregelen werd de werkdruk hoger. Meer over onze inzet op vitaliteit naar aanleiding van de coronamaatregelen: Vitaliteitscoaching en trainingen.

Voor medewerkers die daar behoefte aan hebben, hebben we een mooi aanbod om in contact te komen met gecertificeerde vitaliteitscoaches. Die coaches kunnen goed helpen om een betere balans te krijgen tussen werk en privé en om gezonder te gaan leven. Denk daarbij aan coaching op gebied van beter slapen, omgaan met stress, stoppen met roken, gezonder eten, mindfulness, et cetera.

Onze leidinggevenden trainen we goed om op signalen van medewerkers alert te zijn en daar goed op te anticiperen en te reageren.

> Voorbeeld uit de praktijk

 

Verzuimbeleid

We hebben een uitgebreid verzuimbeleid, zowel preventief als curatief. Met ons preventieve beleid proberen we medewerkers fit te houden. Als ze alsnog ziek worden, helpen we ze zo goed mogelijk bij hun herstel.

 

Curatief verzuimbeleid

Medewerkers die ziek zijn, moeten daarin zo goed mogelijk ondersteund worden door hun leidinggevende en werkgever. Ons verzuimbeleid is ingericht op basis van de Poortwachtercyclus. Medewerkers kunnen een beroep doen op externe deskundigen zoals de arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts en de arbeidspsycholoog. Vanuit de Dunamare Academie geven we trainingen en coaching aan leidinggevenden in het omgaan met ons verzuimbeleid. De afdeling HR helpt hen daarbij.

Meerdere keren per jaar voeren we een SMT-overleg (sociaal medisch team) op de scholen, samen met de werkvermogensspecialisten van onze arbodienst. Daar bespreken we de verzuimcijfers en de verzuimaanpak van de school, die we nauwkeurig bijhouden.

 

Talentontwikkeling

De Dunamare Academie en de opleidingsschool H2O spelen een belangrijke rol bij talentontwikkeling. In 2021 hebben we de website van de academie geheel vernieuwd. Voorheen kregen alle medewerkers aan het begin van het jaar een boekje met het programma. Het volledig digitaliseren van het programma op www.dunamare-academie.nl helpt ons om ons aanbod actueler en proactiever onder de aandacht van de medewerkers te brengen. Dat heeft tot aanmerkelijk meer aanmeldingen geleid.

Aan het eind van elke training ontvangen de deelnemers een evaluatieformulier. Hieruit blijkt dat de trainingen worden gewaardeerd en dat ze praktisch toepasbaar zijn. Gemiddeld scoorden de trainingen een 7,9 op een schaal van 10. Daar zijn we ontzettend trots op.

 

Aanbod Dunamare Academie

De Dunamare Academie biedt op velerlei gebied gratis trainingen aan:

 • Basisvaardigheidstrainingen. Deze beslaan een heel breed gebied, zoals van beter feedback leren geven, plannen en organiseren van je werk tot klassenmanagement, omgaan met medezeggenschap en beleid schrijven.
 • Leernetwerken. In de academie ontmoeten vakgenoten van onze scholen elkaar om samen over het vak te discussiëren, best practices te delen en elkaar te inspireren met vernieuwde inzichten.
 • Trainingen over leiderschap. Er zijn programma’s op het gebied van oriëntatie op de rol van leidinggevende, trainingen voor startend leidinggevenden en er is een leergang voor ervaren teamleiders.
 • Online vaardigheidstrainingen (zelfstudie). Denk aan trainingen als Microsoft 365 PowerPoint, Lastige gesprekken en Mindfulness. We hebben in 2021 circa 150 van deze trainingen aangekocht bij GoodHabitz.
 • Inhouse training met meerdere modules, op het gebied van didactische professionalisering: wat zijn de nieuwste inzichten? Hoe kun je deze goed toepassen in de dagelijkse praktijk? In 2021 hebben wij deze training, in samenwerking met expertinstituut Thomas More op 4 scholen gegeven.

De Dunamare Academie speelt niet alleen een belangrijke rol bij talentontwikkeling, maar ook bij vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en ons verzuimbeleid. Zo biedt de Dunamare Academie veel trainingen gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en kennis die helpen om duurzaam inzetbaar te blijven. Denk aan trainingen Ademhalen, Kickboksen, The next sleep en Lekker in je vel.

> Voorbeeld uit de praktijk

 

Opleidingsschool H2O

Om studenten op te leiden tot startbekwaam docent, werken 10 scholen samen in Opleidingsschool H2O. Onze partners hierbij zijn de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.

In 2021 hebben meer dan 150 H2O-studenten stagegelopen op een van onze scholen. Daarbij leren de studenten niet alleen van ons, maar via hen leren wij ook over nieuwe didactische en educatieve ontwikkelingen.

 

Opleidingsbudget

Elke medewerker heeft vanuit de cao recht op een basisopleidingsbudget van € 600 per schooljaar. Daarnaast kent Dunamare Onderwijsgroep een aanvullende studiekostenregeling. Als een opleiding of training past binnen het loopbaanplan van een medewerker, kan die daar een beroep op doen.

 

Strategisch personeelsbeleid

Het hr-beleid van Dunamare Onderwijsgroep levert een waardevolle bijdrage aan de strategie van de onderwijsgroep, zoals dat is verwoord in het koersplan. Interne analyses, zoals een kwantitatief overzicht van de bezetting, en analyses van markttrends liggen aan het hr-beleid ten grondslag.

We houden de in- en uitstroom nauwlettend in de gaten. Op basis van historische gegevens weten we wat de reguliere uitstroom zal zijn. Al deze gegevens zetten we af tegen de leerlingenaantallen, zodat we weten voor welke uitdagingen we per school staan. Deze kwantitatieve cijfers verrijken we met de kwalitatieve gegevens vanuit de scholen, om daarmee de juiste beslissingen te kunnen nemen voor ons strategisch personeelsbeleid.

 

Personele ontwikkelingen

Het probleem van het lerarentekort speelt al jaren en wordt alleen maar groter. Het aantal vakken dat lerarenschaarste kent, breidt zich uit. Niet langer gaat het alleen om wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Het wordt ook steeds lastiger om leraren Duits, Frans en voor technische vakken te vinden. Ook roostermakers en schoolleiders worden steeds schaarser.

 

Uitbreiding secundaire arbeidsvoorwaarden

Met onder andere maatwerk en creatieve oplossingen zorgen we ervoor dat Dunamare Onderwijsgroep een prettige werkgever is en blijft. In 2021 hebben we onze secundaire arbeidsvoorwaarden uitgebreid:

 • We hebben de mogelijkheden voor het levensfasebudget (LFB) verruimd.
 • We hebben de vergoeding voor het halen van ervaringscertificaten verhoogd. Dat vergroot de duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van ons personeel.
 • We zijn samen met NS een pilot gestart, waarbij medewerkers korting krijgen op het ov.
 • We hebben onze fietsregeling verruimd.


Nieuwe arbodienst

Na een nieuwe, reguliere aanbestedingsronde zijn we in zee gegaan met een nieuwe arbodienst. Deze dienst werkt met bedrijfsartsen en getrainde en gecertificeerde werkvermogensspecialisten. Zij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van iemands werkvermogen, het sturen daarop en het oplossen van problemen.


Medewerker Tevredenheidsonderzoek

In 2021 hebben we 2 onderzoeken gedaan naar de werkbeleving en tevredenheid van onze medewerkers. Uit beide onderzoek kwam naar voren dat de extra werkdruk door de coronamaatregelen mentaal en fysiek veel impact heeft.

Van onze circa 1.700 medewerkers heeft driekwart de enquête ingevuld. Zij zijn erg tevreden over werken bij Dunamare en beloonden dat met een score van 8,2. Dat is nog zelfs iets hoger dan het toch al relatief hoge gemiddelde in onze sector.

Het onderzoek bevestigt dat ons personeel bestaat uit loyale medewerkers, die trots zijn om op hun school te werken. Ze waarderen de sfeer op school en het leiderschap. Hun trots en de teamvorming zijn door alle coronamaatregelen zichtbaar toegenomen. Zie ook: ‘Onderzoek onder medewerkers’.


Uitkeringen beheersen

Elk jaar in oktober-november updaten we ons overzicht van alle medewerkers die gebruikmaken van de WW of bovenwettelijke WW (Wovo). HR stemt met de scholen af voor welke medewerkers we de extra re-integratiediensten van Ideo Advies inzetten om hen weer zo snel mogelijk aan het werk te helpen.

We bieden deze dienst niet alleen om onze uitgaven aan uitkeringen te beheersen, maar ook omdat we een goed werkgever willen zijn. Ook voor voormalige medewerkers, zolang zij nog geen nieuwe baan hebben.


Blik op de toekomst

Op personeelsgebied zien wij de volgende ontwikkelingen:

 • oplopend lerarentekort
 • vergrijzing van het personeelsbestand
 • steeds minder aanmeldingen voor lerarenopleidingen
 • toename van de flexibilisering
 • hoge ervaren werkdruk

Om nieuwe collega’s te werven, richten we ons niet alleen op studenten van reguliere lerarenopleidingen, maar ook op zij-instromers en gepensioneerden.


Zij-instromers

Dunamare Onderwijsgroep heeft in 2020 het voortouw genomen bij het opzetten van een regionale aanpak voor het personeelstekort in het voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland: Talent als docent. Deze aanpak is een samenwerking met alle andere vo-besturen in de regio. Talent als docent draait onder de vlag van opleidingsschool H2O en werkt ook nauw samen met de vo-besturen uit de regio Groot-Amsterdam en opleidingsschool ROSA.

Talent als docent werkt aan 3 punten:

 1. De werving van en voorlichting aan potentiële nieuwe docenten.
 2. Het ondersteunen van de scholen bij het optimaal begeleiden van die nieuwe docenten.
 3. Het ondersteunen van onderliggende hr-activiteiten.

In 2021 is met ruim 200 belangstellenden een adviesgesprek gevoerd, en hebben ruim 100 geïnteresseerden een van de online informatieavonden bijgewoond.

De cursus Ontdek je Talent als Docent is 4x aangeboden. 10 deelnemers oriënteren zich op of zijn gestart met een opleiding als docent. 8 deelnemers zijn gestart met een baan in het onderwijs.

> Voorbeeld uit de praktijk

 

Gepensioneerden

We benaderen ook gepensioneerde leraren. We proberen hen enthousiast te maken om weer aan de slag te gaan als bijvoorbeeld leraar, leerlingbegeleider of lerarencoach. Een paar uurtjes per week maakt al een verschil voor de school. Ultimo 2021 zijn er 16 gepensioneerde medewerkers werkzaam bij Dunamare Onderwijsgroep.

 

Parttimers

De behoefte om parttime te werken kan van jaar tot jaar verschillen. Als bijvoorbeeld iemands kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan of op zichzelf gaan wonen, kan behoefte ontstaan om meer te werken. We vragen daarom aan het begin van elk schooljaar aan al onze parttimers of ze meer uren willen werken. Ultimo 2021 is de verdeling in het aantal medewerkers: 600 fulltime en 1.225 parttime. Maakt in totaal 1.825 medewerkers.

 

Personeel niet in loondienst (PNIL)

De regels rondom de registratie en verantwoording van personeel niet in loondienst (PNIL) zijn aangescherpt. Vanzelfsprekend voldoen wij aan de nieuwe regels. In september 2020 en 2021 heeft op verzoek van het ministerie van OCW een vrijwillige pilot ‘Gegevensaanlevering personeel niet in loondienst’ plaatsgevonden bij enkele onderwijsorganisaties. Hiermee heeft het ministerie van OCW toegewerkt naar een werkbaar proces voor de jaarlijkse aanlevering van gegevens over de inhuur van extern onderwijspersoneel. Vanaf het moment dat dat proces is vastgesteld (naar verwachting begin 2022) verschuift de aard van de gegevensaanlevering van ‘semi-vrijwillig’ naar verplicht.

Binnen de regeling bijzonder en aanvullende bekostiging NP Onderwijs (NPO) bestond overigens al de harde verplichting om de besteding van de extra middelen te verantwoorden in het jaarverslag. Op bestuursniveau leggen we daarom onder andere verantwoording af over de besteding van NPO-middelen aan de inhuur van PNIL over de schooljaren ’21-’22 en ’22-’23. Het percentage van de NPO-middelen dat wij op bestuursniveau hebben ingezet aan Personeel niet in loondienst PNIL bedraagt tot en met ultimo december 2021: 23%. Dit bedraagt een gemiddelde van de besteding aan PNIL over al onze Dunamare-scholen.

 

Wervingscampagne

In 2021 is het met onze arbeidsmarktcommunicatie en wervingscampagne goed gelukt om zichtbaar te zijn in de markt. We zijn er op allerlei manieren in geslaagd om vacatures in te vullen en de lessentabellen aan het begin van het schooljaar veilig te stellen. We hebben in 2021 wel gemerkt dat COVID-19 en de coronamaatregelen het waarborgen van de continuïteit een stuk moeilijker maken.

 

Verantwoording

De afdeling HR legt intern verantwoording af aan het CvB. 2 keer per jaar praat HR met het CvB over de besteding van middelen. In het reguliere werkoverleg wordt de voortgang op de hr-prioriteiten besproken. De strategische kwantitatieve analyse op het personeelsbeleid is per school inzichtelijk gemaakt en wordt door CvB een-op-een met de scholen besproken.

Facilitaire diensten

Integrale samenwerking

De onderdelen Huisvesting, Inkoop en ICT werken integraal samen en vormen één ondersteunende afdeling. We hebben afspraken duidelijk en overzichtelijk vastgelegd in protocollen en reglementen. Dit bevordert een gestructureerde, efficiënte, uniforme en zorgvuldige manier van werken. Bovendien biedt onze integrale samenwerking strategisch voordeel, omdat we ontwikkelingen sneller signaleren.

Huisvesting

Dunamare blijft investeren in een goede en veilige leeromgeving voor onze leerlingen en een prettige werkomgeving voor onze medewerkers. Goed onderwijs vraagt immers om goede huisvesting met een gezond binnenklimaat en een duurzaam en toekomstbestendig gebouw.


Verduurzamingspotentieel

In 2021 hebben we een onderzoek opgestart naar het verduurzamingspotentieel van onze vastgoedportefeuille. De uitkomsten hiervan werden in het eerste kwartaal van 2022 bekend, waarna we volgende stappen zetten. Het thema duurzaamheid is continu in beweging en er komen steeds nieuwe inzichten. We volgen de ontwikkelingen op de voet.


Investeren in duurzaamheid

Bij nieuwbouwprojecten is duurzaamheid een gegeven. Daarbij is het realiseren van een nul-op-de-metergebouw eerder regel dan uitzondering. In 2021 waren 2 nieuwbouwprojecten in voorbereiding: de Maritieme Academie Harlingen en het Hoofdvaart College samen met Praktijkschool De Linie.

> Voorbeeld uit de praktijk

 

Onze bestaande gebouwen verduurzamen we op momenten die zich daar het beste voor lenen, zoals tijdens groot onderhoud, een renovatie of uitbreiding. In 2021 zijn we gestart met de planvorming voor uitbreiding van de gebouwen van het Coornhert Lyceum, het Montessori College Aerdenhout en Het Schoter. Tijdens deze uitbreiding wordt eveneens verduurzaamd.


Ventilatie

Behalve duurzaamheid, is ook ventilatie een belangrijk speerpunt. In 2021 is het volledige vastgoed van Dunamare geïnventariseerd en zijn waar nodig acties uitgevoerd en in overleg met de gemeenten gestart, om alle scholen op korte termijn op een adequaat niveau te krijgen. De langetermijnmaatregelen hebben we vastgelegd in een integraal ventilatieplan, dat we in het Strategisch Huisvestingplan (SHP) opnemen. In het jaar 2021 zijn door de gemeenten geen aanvullende middelen verstrekt.

Ons SHP biedt inzicht om tijdig en effectief de juiste keuzes te maken voor groot onderhoud en nieuwbouw.


Vernieuwd meerjarenonderwijsplan (MJOP)

In 2021 is bij al onze gebouwen een nulmeting gedaan voor de bouwtechnische conditie. Daarbij zijn alle gebouwen tot in detail opnieuw in kaart gebracht. We hebben ons MJOP geactualiseerd, zodat we onderhoud zo accuraat mogelijk kunnen plannen en uitvoeren.

Niet alleen hebben we nieuwe metingen verricht, we hebben ook het softwareprogramma voor het MJOP vernieuwd. Hierdoor kunnen we beter de laatste ontwikkelingen bijhouden en waar nodig het MJOP aanpassen.


Blik op de toekomst

Een gezond binnenklimaat, toekomstbestendigheid en duurzaamheid zijn met elkaar verweven en houden continu onze aandacht. We reserveren daar geld voor en we spelen in op de subsidiemogelijkheden van de overheid.


ICT

Door de coronamaatregelen is er in 2021, net als in 2020, veel digitaal lesgegeven. Daardoor is continuïteit van IT-systemen nóg belangrijker geworden. In de strategische risicoanalyse is hier veel aandacht voor. In de praktijk kent Dunamare Onderwijsgroep geen grote uitval: de continuïteit en veiligheid zijn op orde.


Bewustzijn bij de gebruiker

Bij informatiebeveiliging en privacy is naast technische maatregelen vooral bewustzijn bij de gebruiker essentieel. Dat bewustzijn creëren we bijvoorbeeld door doorlopend bij- en nascholing te faciliteren. Daarbij werken we nauw samen met de afdeling Communicatie. Informatiebeveiliging en privacy staan ook op de agenda van de Directieraad en de Raad van Toezicht. Net als met onze richtlijnen voor online lesgeven en examineren voldoen we aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De technische kant van informatiebeveiliging waarborgen we met audits en door actief in te spelen op actuele ontwikkelingen. Het voorkomen van hacks heeft hoge prioriteit.


Inhoudelijke ondersteuning en kennisdeling

Vanuit het Bestuurs- en Servicebureau leveren we basisdiensten als de digitale infrastructuur, internet en Office 365. We nemen een steeds actievere rol bij de inhoudelijke ondersteuning van de gebruikers. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld stappen gezet om de kennisdeling hierover tussen scholen te initiëren. Daarbij zijn we niet sturend, maar bieden we een platform.


Inkoop

Voor Dunamare-brede aanbestedingen sluiten we steeds vaker aan bij landelijke inkooporganisaties. Van kopieerpapier tot elektra en van levensmiddelen tot leermiddelen (de grootste post) behalen we daarmee extra inkoopvoordeel en een reductie van de administratieve last op de scholen. Geld dat we op deze manier besparen, kunnen we aan onderwijs besteden.

Financiën

Ontwikkelingen in meerjarenperspectief

Samenvatting

De vermogens- en liquiditeitspositie van Dunamare Onderwijsgroep is ultimo 2021 ruim voldoende en voldoet meerjarig aan de signaleringsgrenzen van de Inspectie van het Onderwijs. Deze goede positie biedt de stichting de kans om de komende jaren binnen de kaders van het nieuwe strategisch koersplan investeringen in het onderwijs, HR, huisvesting en ICT te realiseren. Omdat de middelen maar één keer uitgegeven kunnen worden, zien wij het belang in van het maken van weloverwogen en duurzame keuzes. De komende jaren werken we in gezamenlijkheid aan deze keuzes.

1  Ambities in meerjarenperspectief

Om de ambities uit de bestuurlijke koers waar te kunnen maken zijn bovenschoolse speerpunten ontwikkeld voor Onderwijs, HR, Huisvesting, ICT en Communicatie waarbij de sturing integraal plaatsvindt. In het kader van de overzichtelijkheid presenteren we hier de verwachte ontwikkelingen per perspectief. Ze zijn opgesteld door gebruik te maken van het strategisch koersplan, de Kaderbrief, de meerjarenbegroting, het risicoprofiel en overige relevante interne en externe ontwikkelingen.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een meerjarig financieel perspectief uitgedrukt in:

 • Een staat en raming van exploitatieresultaat en balans (paragraaf 2)
 • De financiële positie in kengetallen (paragraaf 3)

 

Onderwijs

Naast het borgen en verbeteren van de onderwijskwaliteit, vinden we een brede blik op ons onderwijs ook belangrijk; in 2022 formuleren we daarom in ons nieuwe koersplan leidende principes.

Ook hebben we veel aandacht voor het investeren in goede en voldoende leraren en schoolleiders. Deze uitwerking en meer komt terug in ons geüpdatete strategisch HR-plan die we gaan vernieuwen om ons koersplan tot uitvoering te kunnen brengen.

In 2021 zijn we gestart met het vormgeven van de regiovisie van Dunamare Onderwijsgroep. Deze regiovisie maakt het onderwijsaanbod van Dunamare inzichtelijk. Tevens wat er in de toekomst nodig is om onderwijskundig en financieel gezonde scholen te blijven behouden. Hierover zijn we binnen Dunamare Onderwijsgroep met elkaar in gesprek, zowel op bovenschools-, regio- en schoolniveau. Binnen Dunamare Onderwijsgroep willen we een breed pallet aan onderwijs aanbieden, zowel in schoolsoorten als in verschillende onderwijsconcepten.

Om de ambities uit ons koersplan te kunnen bereiken, willen we nog meer gaan inzetten op het doen en betrekken van onderzoek in het onderwijs. Hierover zijn inmiddels gesprekken gestart in ons eigen netwerk met universiteiten en diverse prominente wetenschappers.


Ontwikkeling aantal leerlingen

De stichting verwacht voor de korte termijn (t/m 2024) een lichte daling van het aantal leerlingen, met afwijkingen per gemeente en per school.


Voor de middellange termijn (tot 2030) is de ontwikkeling van het aantal leerlingen lastiger om betrouwbaar in te schatten. Er zijn verschillende trends die van invloed kunnen zijn. Enerzijds is er een daling zichtbaar van het aantal vmbo-leerlingen. Onze scholen hebben in de regio een relatief groot aandeel in vmbo. Demografisch blijft het leerlingaantal de komende jaren nagenoeg stabiel. We zieneen kansrijk marktpotentieel met betrekking tot Agora, Dalton, Montessori en havo/vwo waardoor we voor de middellange termijn (2030) een stabiele ontwikkeling van het aantal leerlingen voorzien.

De scholen hebben, in het najaar van 2021, middels de schooljaarbegroting 2021-2022 en meerjarenraming 2022-2025 een prognose van de leerlingaantallen gemaakt en dit resulteert in de volgende prognose voor Dunamare Onderwijsgroep:


-

Leerlingenaantal

01-10-2018
Raming
01-10-2019
01-10-2020 01-10-2021 01-10-2022 01-10-2023 01-10-2024
Aantal 13.716 13.345 13.161 12.921 12.864 12.768 12.690
Mutatie t.o.v. voorgaand jaar -2,7% -1,4% -1,8% -0,4% -0,7% -0,6%

Het aantal leerlingen van 2018 t/m 2020 zijn gebaseerd op de definitieve bekostigingstelling. De leerlingtelling van oktober 2021 is de voorlopige bekostiging. De leerlingaantallen oktober 2022 t/m 2024 zijn gebaseerd op de door schoolleiders opgestelde prognose tijdens de revisiebegroting 21-25.

Inzet van medewerkers

De onderwijskwaliteit hangt nauw samen met de kwaliteit en inzetbaarheid van onze medewerkers. De komende periode wordt een vervolg gegeven aan de ondersteunende HR thema’s:

 • Het vinden van goede medewerkers (het lerarentekort)
 • Het binden en boeien van goede medewerkers.

De sturing hierop doen wij onder andere door het vergroten van de zichtbaarheid als potentiële werkgever, zoals arbeidsmarktcommunicatie, opleidingsschool H2O en zij-instroom via Talent als Docent. Het binden van mensen doen wij door leiderschaps- en talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid (mobiliteit, begeleiding startende leraren, generatieregeling, het goede gesprek). De beheersing van het risico is tevens beschreven in Hoofdstuk risicoprofiel en beheersing.

De inzet van medewerkers is in 2021 toegenomen en te verklaren door de extra beschikbaar gestelde baten om de effecten van de coronapandemie op te vangen. We voorzien dat de personele inzet in 2022 en 2023 hoog blijft. De inzet is deels afhankelijk van het over voldoende medewerkers kunnen beschikken, gezien de krapte van de arbeidsmarkt. De verwachte daling in formatie vanaf 2023 ontstaat door de geleidelijke afbouw van de tijdelijke middelen van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en een lichte daling van het aantal leerlingen.


-

Personeel FTE

Personeel (fte) 2020 2021 2022 2023 2024
Directie 20 19 19 19 19
Onderwijs Ondersteunend Personeel* 427 437 447 425 407
Onderwijzend Personeel 946 972 995 946 906
*incl. teamleiders
Totaal 1.393 1.428 1.462 1.390 1.332
Mutatie t.o.v. voorgaand jaar 2,5% 2,4% -4,9% -4%

Huisvesting en ICT

Kwalitatief hoogwaardige huisvesting is een onderdeel van goed onderwijs. De schoolgebouwen zijn eigendom van de gemeentes, met uitzondering van de maritieme leeromgeving in Harlingen. Het in stand houden van de gebouwen komt voor rekening van Dunamare Onderwijsgroep.

De beheersing van het risico van de staat en de betaalbaarheid van de huisvesting maakt onderdeel uit van het nieuwe strategisch koersplan en is tevens opgenomen in het risicoprofiel. Er is hoge bestuurlijke prioriteit voor het risico dat gemeenten niet altijd voldoende in de kosten (kunnen) voorzien en dit is tevens een landelijk thema.


Wat zijn de geprioriteerde (strategische) thema’s die onderdeel uitmaken van de meerjarenraming?

 • De profilering van de scholen: de uitstraling van het schoolgebouw en in het bijzonder in relatie met de onderwijskundige visie (waar de school voor staat).
 • Duurzaamheid, met aandacht voor energiegebruik en gezondheid:
  - Ventilatieprojecten en het hiermee realiseren van minimaal frisse scholen C (80% voltooid)
  - Het verder verduurzamen met levensduur verlengende maatregelen en nieuwbouw (o.a. isolatie, verlagen gas en circulair bouwen)
  - Overige duurzaamheidsinitiatieven: vitale schoolpleinen (onder andere vergroening en trapveldjes).
 • De huisvestingsprojecten zijn afhankelijk van besluitvorming, vergunningen en afspraken met gemeenten. Het is mogelijk dat projecten later plaatsvinden dan nu ingeschat.
 • Voorbeelden van lopende en verwachte huisvestingsprojecten: Nieuwbouw en verbouwing bij Het Schoter, ventilatie van het Vellesan College, de uitbreiding en verduurzaming van Montessori College Aerdenhout, de nieuwbouw van de Maritieme Academie Harlingen, de herindeling, aanbouw en de verbetering van het binnenklimaat van het Coornhert Lyceum en nieuwbouw Praktijkschool de Linie/Hoofdvaart College.
 • Investeringen in ICT zijn de komende jaren gericht op zaken die ook onderdeel uitmaken van de risicoanalyse 2021: informatiebeveiliging & privacy (IBP) en het vergroten van het bewustzijn binnen de organisatie.

> Voorbeeld uit de praktijk

-

Investeringen

Investeringen in euro's 2020 2021 2022 2023 2024
Gebouwen en terreinen en in uitvoering 2.270.274 2.891.373 11.850.000 20.300.000 3.000.000
Inventaris en apparatuur incl. IT 2.732.190 3.792.091 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Andere vaste bedrijfsmiddelen 59.761 76.215 200.000 200.000 250.000
Totaal 5.062.225 6.759.679 15.050.000 23.500.000 6.250.000

Beheersing bedrijfsvoering

De bekostiging die de scholen ontvangen is bedoeld om kwalitatief hoogstaand onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen. De bedrijfsvoering is gericht op een doelmatige, rechtmatige en efficiënte inzet van middelen. Binnen Dunamare Onderwijsgroep beslissen de scholen in afstemming met de (G)MR en het College van Bestuur in hoge mate zelf over een optimale inzet van de middelen. Scholen worden gestimuleerd om uitgaven te doen ter versterking van de onderwijskwaliteit. Als er bij een school sprake is van een tijdelijk tekort, wordt deze extra ondersteund door het Bestuurs- en Servicebureau om het tekort te kenteren en is er geïntensiveerd toezicht van het College van Bestuur.

 

Treasury

Het treasury-beleid van Dunamare Onderwijsgroep is gebaseerd op het treasury-statuut van de stichting en levert een wezenlijke bijdrage aan het realiseren van de financiële doelstellingen en het waarborgen van de financiële continuïteit. Het Treasury-statuut voldoet aan de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 d.d. 19 december 2018 (RBLD). In deze paragraaf leggen wij verantwoording af conform artikel 10 van de RBLD.

 • Het beheersen van financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen zijn verbonden;
 • Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen acceptabele en marktconforme condities;
 • Het optimaliseren van de inrichting en het minimaliseren van de kosten van het betalingsverkeer, financiële transacties en het verkrijgen van financiële middelen;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen inzake het bovenstaande.

Bij het aangaan van nieuwe beleggingen, leningen of derivaten verzoekt Dunamare Onderwijsgroep de financiële instelling zich te laten aanmerken als niet-professionele belegger.
In 2021 zijn er geen leningen aangegaan en geen derivaatovereenkomsten afgesloten. Dunamare neemt ook in 2021 deel aan schatkistbankieren. Deze situatie is ongewijzigd t.o.v. 2020.
Daarnaast heeft Dunamare inzicht in de ontwikkeling van haar liquide middelen voor vijf jaar vooruit.

Het treasury-beleid richt zich met name op de volgende activiteiten:

Het College van Bestuur stelt zich op het standpunt dat publieke middelen moeten worden ingezet in het primaire proces, te weten het verzorgen van onderwijs. Het College van Bestuur brengt dit proces niet in gevaar door het aangaan van risico’s die daar niet direct betrekking op hebben, zoals het risicovol beleggen van tijdelijke niet-bestede middelen.

 

Effecten van de coronapandemie

De ondernomen stappen en interventies als gevolg van de coronapandemie zijn reeds beschreven in hoofdstuk Risicoprofiel en -beheersing. De ontwikkeling van de pandemie en de maatregelen die ermee samenhangen zorgen ervoor dat een hoge mate van aanpassingsvermogen nodig is. Het legt een zware druk op medewerkers en de motivatie van leerlingen. 
Op basis van de risicoanalyse zien we dat de ontwikkelingen van coronapandemie voor de baten en lasten voor een aantal posten tot een beperkte financiële impact kunnen leiden:

 

Baten:

 • Rijksbijdragen: Naast de bekostiging zijn NPO-middelen beschikbaar gesteld (2021-2025) en dit ongeveer 5-10% van de reguliere bekostiging.
 • Overige subsidies: de verantwoording van subsidies loopt conform planning; er zijn geen signalen dat baten terugbetaald moeten worden.
 • Meerjarig na 2025 bestaat het risico dat tijdelijke NPO middelen wegvallen.


Lasten:

 • Hogere lasten voor personeel zijn te financieren uit de NPO middelen. Wel zien we dat het een uitdaging is om over (kwalitatief) voldoende medewerkers te beschikken.
 • Hogere lasten door meer schoonmaak en hoger energieverbruik.

2 Staat van baten en lasten en balans

Op de volgende pagina is de realisatie over 2021 afgezet tegen de realisatie over 2020 en tevens vergeleken met de begroting 2021. Daaraan toegevoegd zijn de begrote meerjarenresultaten 2022 t/m 2024.

De raming is opgesteld op basis van een aantal uitgangspunten:

 • De in september 2021 vastgestelde schooljaarbegroting 2021-2022 inclusief meerjarenraming van de schooljaren 2022 – 2025. De toepassing van een schooljaarbegroting zorgt ervoor dat het financiële beleid beter aansluit op de processen in de scholen. De begrotingscyclus per schooljaar is aangepast om tot een raming van de kalenderjaren 2022 t/m 2024 te komen. Voor enkele posten zijn, als gevolg van nieuwe info over de ontwikkeling van middelen NPO, enkele wijzigingen in de meerjarenraming aangebracht. Voor wat betreft NPO is rekening gehouden met de NPO-budgetten 22-25 voor vo (€ 820 per leerling), vso (€ 1.000 per leerling) en aanvulling pro/vbo bovenbouw (€ 410).
 • De meerjarenraming is gebaseerd op prijspeil 2021. Dit houdt in dat zowel ten aanzien van de inkomsten als van de kosten geen inschatting is gemaakt van een verwachte indexatie.
 • In de meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met een mogelijke impact als gevolg van de update van de nulmeting van de staat van de gebouwen. Deze update wordt verwacht in 2022 en kan effect hebben op de hoogte van de voorziening groot onderhoud.

-

Staat baten en lasten 2021 en raming 2022 – 2024

Baten in euro's
Vorig jaar 2020

Begroting 2021

Realisatie 2021

Raming
2022
2023 2024 2025 2026
Rijksbijdragen 144.967.000 150.321.000 161.531.000 152.854.000 150.604.000 145.792.000 144.738.000 143.261.000
Overige overheidsbijdragen 1.432.000 1.500.000 1.521.000 1.483.000 1.475.000 1.478.000 1.478.000 1.478.000
Overige baten 5.083.000 6.326.000 5.118.000 6.252.000 6.375.000 6.510.000 6.510.000 6.510.000
Totaal baten 151.481.000 158.145.000 168.170.000 160.587.000 158.453.000 153.779.000 152.724.000 151.248.000
Lasten in euro's
Vorig jaar 2020

Begroting 2021

Realisatie 2021

Raming
2022
2023 2024 2025 2026
Personeelslasten 116.684.000 122.340.000 123.953.000 127.731.000 122.847.000 118.023.000 116.914.000 115.322.000
Afschrijvingen 5.066.000 5.446.000 5.072.000 5.506.000 6.208.000 6.232.000 6.301.000 6.431.000
Huisvestingslasten 10.784.000 10.790.000 11.951.000 10.872.000 10.534.000 10.382.000 10.382.000 10.382.000
Overige lasten 17.824.000 20.198.000 19.706.000 20.483.000 19.267.000 18.737.000 18.737.000 18.737.000
Totaal Lasten 150.357.000 158.774.000 160.680.000 164.591.000 158.854.000 153.373.000 152.332.000 150.870.000
Saldo baten en lasten 1.124.000 -628.000 7.490.000 -4.003.000 -401.000 407.000 392.000 378.000
Financiële baten en lasten -20.000 - 1.000 -36.000 -344.000 -406.000 -391.000 -377.000
Totaal Resultaat 1.104.000 -628.000 7.491.000 -4.040.000 -746.000 - - -
Onttrekking uit bestemmingsreserve NPO - - - -5.533.000 - - - -
Toevoeging aan bestemmingsreserve NPO - - 5.534.000 - - - - -
Genormaliseerd resultaat 1.104.000 -628.000 1.958.000 1.493.000 -746.000 - - -

Toelichting exploitatieresultaat 2021

Het resultaat over 2021 bedraagt € 7,5 miljoen positief en dit ontstaat voor een groot gedeelte door vooruit ontvangen NPO baten (€ 5,5 miljoen). Deze baten vloeien naar de bestemmingsreserve, ter besteding in 2022. Het ministerie van OCW beschikt namelijk de schooljaar baten in het kalenderjaar.

De baten en lasten zijn in 2021 aanzienlijk hoger t.o.v. de begroting 2021 en het resultaat 2020. De afwijkingen zijn te verklaren door hogere rijksbijdragen en personele lasten als gevolg van NPO en de nieuwe cao. De hogere huisvestingslasten 2021 zijn te verklaren door niet begrote inhaaldotatie

voorziening groot onderhoud 2020 (€ 1 miljoen).


Toelichting exploitatieresultaat 2022-2026

In 2022 houden we rekening met een negatief resultaat (€ 4 miljoen) en dit is te verklaren door het besteden van de NPO-middelen die in 2021 aan de bestemmingsreserve zijn toegevoegd. Het is de verwachting dat in 2022 een NPO-regeling vormgegeven wordt waarbij de te ontvangen NPO-baten in de periode 2022-2025 op basis van realisatie verantwoord kunnen worden waardoor het toepassen van een bestemmingsreserve niet meer noodzakelijk is.

-

Staat balans 2021 en raming 2022 – 2026

Activa in euro's
Vorig jaar
2020

Realisatie
2021

Raming
2022
2023 2024 2025 2026
Immateriële vaste activa 174.000 181.000 180.000 167.000 163.000 163.000 163.000
Materiele vaste activa 38.089.000 39.478.000 49.025.000 66.330.000 66.352.000 66.302.000 66.121.000
Totaal vaste activa 38.263.000 39.659.000 49.205.000 66.497.000 66.515.000 66.465.000 66.284.000
Vorderingen 3.572.000 3.338.000 3.339.000 3.339.000 3.339.000 3.339.000 3.339.000
Liquide middelen 37.483.000 47.210.000 38.261.000 33.227.000 36.485.000 36.012.000 35.669.000
Totaal vlottende activa 41.055.000 50.548.000 41.600.000 36.566.000 39.824.000 39.351.000 39.008.000
Totaal Activa 79.318.000 90.207.000 90.805.000 103.063.000 106.339.000 105.816.000 105.292.000
Passiva in euro's
Vorig jaar
2020

Realisatie
2021

Raming
2022
2023 2024 2025 2026
Eigen Vermogen 32.772.000 40.262.000 36.222.000 35.476.000 35.476.000 35.476.000 35.476.000
Algemene reserve 32.596.000 34.547.000 36.042.000 35.309.000 35.313.000 35.313.000 35.313.000
Bestemmingsreserve 2.200 5.534.000 - - - - -
Andere wettelijke reserves 173.800 181.000 180.000 167.000 163.000 163.000 163.000
Voorzieningen 26.192.000 29.452.000 29.653.000 29.853.000 30.053.000 30.253.000 30.453.000
Langlopende schulden - - 4.438.000 17.241.000 20.318.000 19.595.000 18.871.000
Kortlopende schulden 20.354.000 20.493.000 20.492.000 20.493.000 20.493.000 20.493.000 20.493.000
Totaal Passiva 79.318.000 90.207.000 90.805.000 103.063.000 106.340.000 105.817.000 105.293.000

Toelichting balans 2022 – 2026

Ontwikkeling materiële activa, lang vreemd vermogen en liquiditeit
De materiële activa laat meerjarig een toename zien en dit is te verklaren door het eerder beschreven verhoogde investeringsniveau. Mogelijk wordt voor een viertal huisvestingsprojecten in de periode van 2022-2026 een aantal leenfaciliteiten aangegaan (€ 20 miljoen): Maritieme Academie Harlingen, Montessori College Aerdenhout, Coornhert Lyceum en het Hoofdvaart College /De Linie. Dit doen wij zodat de eigen liquiditeit beschikbaar blijft voor het primaire proces, het onderwijs. In 2022 werken we dit onderdeel van het financieringsbeleid verder uit.
De belangrijkste conclusie is dat de algemene reserve meerjarig voldoende ruimte biedt voor tijdelijke impulsen die passen binnen het nieuwe strategisch koersplan 2022:

Ontwikkeling algemene reserve

 • De risicoanalyse 2021 resulteert in een benodigd vermogen van € 27,3 miljoen. Ultimo 2021 is er een algemene reserve van € 35 miljoen beschikbaar voor onderwijs en het afdekken van risico’s en dit is toereikend.
 • In de meerjarenraming is in beperkte mate rekening gehouden met de inzet van het beschikbare vermogen. De komende jaren werken we in gezamenlijkheid aan de te maken keuzes.


Toelichting bestemmingsreserve NPO 2021

Per 2021 wordt een bestemmingsreserve gevormd voor de nog niet bestede baten NPO 2021. Het is de verwachting dat in 2022 een NPO-regeling vormgegeven wordt waarbij de te ontvangen NPO-baten in de periode 2022-2025 op basis van realisatie verantwoord kunnen worden waardoor het toepassen van een bestemmingsreserve niet meer noodzakelijk is.

3 Financiële positie

In deze paragraaf worden de kengetallen weergegeven zoals deze deel uitmaken van het onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs. De belangrijkste conclusie is dat de kengetallen van de financiële positie de komende jaren ruim voldoen aan de signaleringsgrenzen.

 

Liquiditeit (current ratio)

 • Dit kengetal geeft een indicatie in welke mate het bestuur in staat is om aan de korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen. Het is de verhouding tussen de vlottende activa en het kort vreemd vermogen.
 • De ontwikkeling van de current ratio laat de afgelopen jaren, als gevolg van een toename van de liquide middelen, een stijgende lijn zien.
 • De komende jaren daalt de liquiditeit door een toename van het investeringsniveau en blijft nog ruim boven de norm (0,75).

-

Kengetal Liquiditeit

Solvabiliteit 2

 • Het kengetal solvabiliteit 2 wordt berekend als het eigen vermogen incl. bestemmingsreserve NPO plus voorzieningen gedeeld door het totale vermogen.
 • De uitkomst van het kengetal is in 2021 hoog als gevolg van vooruit ontvangen baten NPO.
 • Het is de verwachting dat de ratio vanaf 2022 daalt door de afname van de bestemmingsreserve NPO en door het aangaan van lang vreemd vermogen. Desalniettemin blijft de waarde meerjarig ruim boven de norm van 30%.

-

Solvabiliteit

Signaleringswaarde extern - bovenmatig publiek vermogen

 • Het beschikbare vermogen van Dunamare Onderwijsgroep is ruim lager dan de signaleringswaarde van de Inspectie van het Onderwijs (€ 9,0 miljoen lager). Dit betekent dat er volgens de Inspectie van het Onderwijs geen sprake is van bovenmatig vermogen.
 • Indien in de berekening van het eigen vermogen de bestemmingsreserve NPO achterwege wordt gelaten, is het beschikbare vermogen € 14 miljoen lager dan de signaleringswaarde van het bovenmatig vermogen.

-

Kengetal signaleringswaarde extern

Signaleringswaarde intern – strategische risicoanalyse 2021

De uitkomst van de interne strategische risicoanalyse 2021 laat zien dat het beschikbare vermogen hoger is dan het benodigde vermogen (€ 7,5 miljoen). Zie voor het uitgevoerde proces hoofdstuk Risicoprofiel en beheersing. Het meerdere (€ 7,5 miljoen) is meerjarig beschikbaar voor onderwijs zoals deze vorm krijgt in het nieuwe strategisch koersplan. De goede positie biedt de onderwijsgroep de kans om de komende jaren investeringen te realiseren. Omdat de middelen maar één keer uitgegeven kunnen worden, zien wij het belang in van het maken van weloverwogen en duurzame keuzes. De komende jaren werken we in gezamenlijkheid aan deze keuzes.

De opbouw van het eigen vermogen ultimo 2021:

-

Kengetal signaleringswaarde intern

Regeling jaarverslaglegging onderwijs

In de bijlage bij de Regeling jaarverslaggeving onderwijs is de verplichte gegevensset voor de zogenaamde continuïteitsparagraaf gedefinieerd. Wij leggen verantwoording af over een aantal specifieke onderwerpen. Hieronder is de verwijzing opgenomen naar de plek in het jaarverslag waar we het betreffende onderdeel behandelen.

-

Onderdelen van de continuïteitsparagraaf Verwijzing
B1 Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem Paragraaf 'Risicoprofiel en -beheersing'
B2 Beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden Paragraaf 'Risicoprofiel en -beheersing'
B3 Rapportage toezichthoudend orgaan Paragraaf 'Verslag RvT'