Dunamare Onderwijsgroep jaarverslag 2021

Kasstroomoverzicht

-

Kasstroomoverzicht over 2021

Kasstroom uit operationele activiteiten in euro's 2021 2020
Saldo Baten en Lasten 7.489.472 1.123.787
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 4.2 5.150.729 5.065.959
Mutaties voorzieningen 2.2 3.259.237 3.939.898
Boekresultaten verkoop (im)materiële vaste activa - 911.924
Verandering in vlottende middelen:
Vorderingen 1.5 233.532 -112.892
Schulden 139.819 2.617.016
Mutatie werkkapitaal 373.351 2.504.125
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 16.272.789 13.545.692
Ontvangen rente 5 779 1.802
Betaalde rente 5 -15 -22.417
764 -20.616
Kasstroom uit operationele activiteiten 16.273.553 13.525.077
Kasstroom uit investerings activiteiten in euro's 2021 2020
Investeringen in materiële vaste activa 1.2 -6.759.679 -5.062.225
Desinvesteringen in materiële vaste activa 1.2 289.080 -
Investeringen in immateriële vaste activa 1.1 -105.812 -156.932
Desinvesteringen in immateriële vaste activa 1.1 28.737 -
Kasstroom uit investerings activiteiten -6.547.674 -5.219.157
Kasstroom uit financieringsactiviteiten in euro's
Aflossing langlopende schulden 2.3 - -
Kasstroom uit financieringsactiviteiten - -
Mutatie geldmiddelen 9.725.879 8.305.920
Stand per 1 januari 37.483.182 29.177.262
Mutatie boekjaar 9.725.879 8.305.920
Stand per 31 december 47.209.061 37.483.182